«هفت» پردردسر

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

7 اردوی تمرینی از ســوی کارلوس کیروش در فاصلــه باقیمانده تا جام جهانی فوتبال 2018 طراحی شده اســت. کمترین این اردوها سه روز طول میکشد و طوالنیترین آنها نیز 27 روز. در ایــن میان چهار اردوی دو هفتهای هم به چشــم می خــورد و در همه حال تقویم فصل پیش رو چنان سرشار از فعالیت و بی بهره از فرصت نفس کشیدن است که بیشک فشار فراوانی به بازیکنان و باشــگاههای آنها وارد میآید و چون فدراسیون فوتبال در مناقشههای پایانناپذیر ســرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با باشــگاهها معموال به طرق مختلف و بخصوصی با اتخاذ سیاست سکوت طرف کیروش را گرفته، این بار نیز نباید در انتظار تعدیل چشــمگیر این اردوها و توجه مثمرثمر به خواستههای باشگاهها باشــیم و اجرای اردوهای کیروش با اینکه چند فقره آن برای ایام تعطیلیهای لیگ در نظر گرفته شــده، فقط فرصت کار و تمرین و تدارک و هماهنگی را از باشگاهها میگیرد و آنها را متضرر میسازد.

این «هفت پردردســر» در حالی از ســوی کیروش برنامهریزی و تنظیم شده است که او ســال پیش بعد از حداقل دو بار مجادله اساســی با برانکو ایوانکوویچ به این نتیجه رسید که بهتر اســت فعال اینگونه اردوها را از دســتور کارش حذف و به روزهای فیفا اکتفا کند. عظمت میدان پیش رو (جام جهانی بیست و یکم) و شور فراوان وی برای اینکه ایران را برای اولین بار از گروهش در مرحله نهایی جام باال بیاورد، باعث پشــت کردن زودهنگام این مربی 64 ساله پرتغالی به طرح ســال پیش و رویکرد مجدد او به اردوهای تمرینی مکرر و طوالنی شده است. هنوز به دقت معلوم نیســت که از هفت اردوی مورد نظر کیروش چه تعداد در خارج از مرزها خواهند بود اما آنهایی که مربوط به دو دیدار نهایی ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 میشــود (و البته نتایج آنها هیچ تاثیــری به حال ما ندارد) روزهای 2 تا 16 شــهریور را در بر میگیرد و طبعا اولین توقف عمده را در لیگ برتر که طبق اعالم جدید فدراسیون نه از 30 تیر بلکه از 5 مرداد به راه میافتد، موجب خواهد شد.

این همان عصر و زمانی اســت که پرســپولیس دو بازی رفت و برگشت خود را با االهلی عربســتان در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا انجام میدهد. اردوهای بعدی تیم ملی طبعا مرتبط با مرحله نهایی جام جهانی اســت و چون اکثر آنها در زمانهایی برگزار میشود که هنوز تا جام جهانی فاصله زیادی خواهیم داشــت طبعا با مخالفت اساسی باشگاهها مواجه خواهد شــد. مخالفتی که به ســبب موفقیتهای بزرگ اخیر کیروش و وظیفه تردیدناپذیر باشگاهها در حمایت از تیم ملی به صراحت گذشته بیان نخواهد شد اما وجود دارد و به وضوح حس خواهد شــد و خواستههایی را از سوی باشــگاهها به تصویر میکشد که خالف منطق و عدالت هم نیســتند. کیروش پس از دیدار اخیر ملیپوشان با رییس جمهوری بیش از پیش از حمایت مسووالن از فعالیتهای تیم ملی مطمئن شد اما طرف کار و صحبت روزانه او هنوز و همچنان باشگاهها و فدراسیون هستند. باشــگاههایی که از تعدد اردوهای ملی جدا و واقعا متضرر میشــوند و همین حاال هم برگزاری فشرده لیگ هفدهم به قصد آزادسازی 100 روز برای اقدامات کیروش مثل یک کابوس به آنها دهنکجی میکند و فدراســیونی که هر چند تمام و کمال از مرد بهانهگیر پرتغالی حمایت میکند، اما کیروش همچنان مطمئن است که بخشها و طبقات و آدمهایی از آن موافق او نیستند و از موفقیتهای اخیر تیم ملی خوشحال نشــدهاند. با اینکه صحت برآورد آخر مورد شک اساســی قرار دارد، تردیدی نیست که مهلت طوالنی باقیمانده تا جام جهانی فقط زمانی برای همراهی صرف نخواهد بود و دو طرف بیشتر به سمت چالشهای تکراری گذشته در حال حرکتاند تا راه مشترک و دوستانهای که مهدی تاج اصرار عجیبی بر ایجاد آن دارد و به نظر میرســد فقط قدری با یک رویای شــیرین دور از دسترس فرق دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.