انصاري با استقالل دو سال ديگر تمديد كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جابر انصاري هافبک - مهاجم تیم فوتبال استقالل دو فصل دیگر قراردادش را تمدید کرد. رضا افتخاري بــا اعالم خبر تمدید قرارداد جابر انصاري ميگوید: «پیــرو مذاکرات قبلي و بعــد از توافق نهایي با انصاري، قــرارداد این بازیکن با اســتقالل به مدت دو فصل دیگر تمدید شد. انصاري عملکرد خوبي در دو فصل گذشته داشت و با تصمیم کادرفني استقالل قرارداد او براي فصل آینده تمدید شــد تا در کنار اســتقالل باشــد. به جابر بابت این تمدید قرارداد تبریک ميگویم و براي او در مسابقات فصل جدید، آرزوي موفقیــت ميکنم.» مدیرعامل باشگاه استقالل حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «تالش مجموعه باشگاه براي جلب رضایت هواداران عزیــز ادامه دارد و هــواداران منتظر خبرهاي خوب طي روزهاي آینده باشــند. نقل و انتقاالت استقالل در آرامش انجام ميشــود و تالش خواهیم کرد تا با برآورده کردن خواستههاي کادرفني، رضایت هواداران را جلب کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.