قلعهنويي به بازيكنان ذوبآهن: از باخت بدم ميآيد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امیر قلعهنویي در مراســم معارفه خود اینطور حرف ميزند: «باشگاه ذوبآهن پایه افتخار ایران اســت و زماني که ســپاهان بودم گفتم 40 درصد افتخارات متعلق به اصفهان اســت که بخشــي از آن مربوط به ذوبآهن اســت. هنوز قرارداد ماليام را نبستهام. همیشه گفتهام با بي پولي ميشــود کار کرد اما با افکار کوچک نميشود کار کرد. فقط گفتم بازیکناني که مد نظرم هستند را جذب کنید. شرایط را مطالعه کردم و آمدم. آمدهام اثرگذاري کنم و اخالق مداري هم در دستور کارم است. کساني که با من کار ميکنند باید ریاضت بکشند. رونالدو ميگوید ساعت 11 شب را ندیده ام. ما مامور به تکلیفیم و سرنوشت دست آن باالیي است. آینده را روشن ميبینم.» او حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «به آذري گفتم هر کسي قول قهرماني بدهد کالهبردار است. آقایان بازیکنان بدانید که من از باخت بدم ميآید و باید تالش کنیم تا شــرایط خوبي را درســت کنیم. محور من جوانگرایي است. اختالف بین بازیکن جوان و مسن اگر 10 درصد باشد فرصت را به بازیکن جوانتر ميدهم. باید تیمي را درست کنیم که مدیون مردم نباشــیم. از مردم تبریز هم تشــکر ميکنم. از یحیي گلمحمدي و حسیني هم تشــکر ميکنم و از پیشکسوتها خواهش ميکنم ما را تنها نگذارند. آدم اهل مشورتي هستم و همه حرفها را به دیده منت ميگذارم و گوش ميکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.