داورزني: هيچ مذاكرهاي براي انتخاب هيات مديره استقالل نداشتهام

تكذيب حواشي پيرامون مديريت آبي ها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در برخي رسانهها، شايعاتي مطرح شد مبني بر مشخص شدن اعضاي جديد هيات مديره باشــگاه استقالل و اينكه محمدرضا داورزني بهعنوان معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانــان با برخي از اين اعضا رايزنيهايي انجام داده و موافقت آنها را هم جلب كرده اما معاون وزير ورزش و جوانان اعالم كرد كه هيچ مذاكرهاي براي انتخاب اعضاي هيات مديره باشــگاه استقالل نداشته اســت. داورزني ضمن رد اين شايعه و تكذيب آن گفت: چنين مسالهاي كذب است و به هيچ وجه صحت ندارد. ضمن احترام كامل به افرادي كه نامشان مطرح شده، بايد بگويم بنده هيچ مذاكراتي با آنها نداشتهام و اين مساله را به طور كامل رد ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.