لك در دوراهي ايران و خارج

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حامد لک دروازهبان مليپوش ســایپا تصمیم خود را براي بازي در لیگ برتر ایران یا رفتن به اروپا تا پایان هفته ميگیرد. دروازهبان سایپا تصمیم دارد فوتبالش را در بهعنــوان لژیونر دنبال کند. به همین خاطر به دو پیشــنهادي که از لیگ برتر ایران داشته، پاسخ شفافي نداده است. لک تصمیم دارد تا آخر هفته درباره ماندن یا رفتن از لیگ برتر ایران تصمیم گیري کند. در صورتي که نتواند به تیم مناسبي برود ترجیح ميدهد در ایران بماند تا شــانس خود را براي حضور در جام جهاني روسیه افزایش دهد. همچنین گفته ميشود در صورت حضور اخباري در سایپا حامد لک از این تیم جدا ميشود تا رقابت این دو نفر در تیم ملي به باشگاه نکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.