كريمي:برنامهايبرايبازگشتبهايرانندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال - امير اسدی

در كرواسي كه بازي ميكردم هدفم این بود كه بتوانم به تركیب تیم ملي هم برسم. من در بازيهاي قبل هرگز به میدان نرفته بودم اما این بار آقاي كيروش اطمینان كرد و مرا در تركیب اصلي قرار داد. تا روز بازي هم نميدانستم در تركیب حضور دارم چون در تیم ملي و طي سالهاي گذشته هیچ بازیکني نميداند كه در تركیب اصلي هست یا نه

اول از همه سراغ صعود تیم ملي به جام جهاني برویم. بخصوص كــه تو هم یکي از بازیکنان تركیب اصلي تیم ملي بودي.

ايران 5 بار به جام جهانــي صعود كرده اما به نظرم اين مقتدرانهتريــن صعود بود. نميگويم آسان اما بدون استرس بود. اول اينكه گلي دريافت نكرديم و در ورزشــگاه آزادي نيز همــه تيمها را شكست داديم. دو تســاوي هم به دست آورديم. يكي مقابل ســوريه در آن زمين نامساعد كه واقعا نميشــد فوتبال بازي كرد و دومي هم برابر چين كه در زمين حريف برگزار شــد و ما تيم برتر زمين بوديم. بقيه بازيها را با برتري كامل برديم و به جام جهاني رفتيم. البته تازه كارمان شروع شده و بايد روي برنامههاي كــيروش تمركز كنيم تا بتوانيم در جام جهاني هم موفق باشيم.

موفقیت در جام جهانــي یعني صعود به دور دوم. با نتایجي كه تیم ملي به دســت آورده و كادر فني و بازیکنان فوقالعادهاي كه در اختیار دارد ميشود به صعود از مرحله گروهي جام جهاني امیدوار بود؟

همه اميدواريم اما واقعا كار مشــكلي است. اگر ما كار ميكنيم، بقيه تيمها بيكار نمينشينند و تالش ميكنند تا آنها هم موفقيتي بزرگ در جام جهاني به دست بياورند. تازه آنها خيلي بيشتر از ما حمايت ميشوند و از نظر امكانات هم در موقعيت بهتري نسبت به ايران قرار دارند. ايران با تمام اين شرايط براي صعود به دور دوم شانس دارد اما بايد ســخت كار كنيم و انرژي بيشتري بگذاريم تا اين موفقيت بزرگ را ثبت كنيم.

تو حدود ســه، چهار ســال قبل براي نخستین بار توســط كيروش به اردوي تیم ملي دعوت شدي. بعد از مدتي وقفه بعدها هم به تیم ملي دعوت شدي اما بازي نکردي تا دیدار برابر ازبکستان كه در تركیب اصلي قرار گرفتي و بــه غافلگیری كيروش بدل شدي. چه شــد كه یکباره به تركیب اصلي رسیدي؟

در اين مدت خيلي تالش كردم. در كرواسي كه بــازي ميكردم هدفــم اين بود كــه بتوانم به تركيب تيم ملي هم برســم. من در بازيهاي قبل هرگز به ميدان نرفته بودم اما اين بار آقاي كيروش اطمينان كرد و مرا در تركيب اصلي قرار داد. تا روز بازي هم نميدانستم در تركيب حضور دارم چون در تيم ملي و طي ســالهاي گذشته هيچ بازيكني نميداند كه در تركيب اصلي هست يا نه. اين روش يك حســن دارد. اينكه همه بازيكنان براي بازي آمادهاند و در بهترين شرايط قرار دارند.

تو همیشه به شماره 12 عالقه داري. در سپاهان ســالها این پیراهن را پوشیدي و البته در لکوموتیو شــماره 6 را بر تن كردي. چه شــد كه تو را با پیراهن شــماره 14 در تركیب تیم ملي دیدیم؟

شماره 41، شماره قشنگي است. يك زمان يوهان كرويف اين شــماره پيراهن را ميپوشيد؛ يكــي از بزرگترين هافبكهــاي تاريخ فوتبال كه در هلند ميدرخشــيد. البته من زياد به اين مساله فكر نكردم كه چه شماره پيراهني را انتخاب كنم. شماره ارزش آنچناني ندارد و روي بازي من تاثيري نميگذارد. مهم پيراهن مقدس تيم ملي است كه بر تن كردم و توانستم مقابل ازبكستان بازي كنم.

ميداني كه این شماره سالها متعلق به آندرانیك تیموریان بود؟

صد در صد. در اين مدت اخير و بعد از اينكه آقــاي تيموريان در تيم ملي حضور نداشــت، اين شــماره خالي بود و من هم تصميــم گرفتم آن را بپوشم.

اما یك نکته جالب تــر. جواد نکونام و آندرانیك تیموریان ســالها با شمارههاي 6 و 14 در خط هافبك تیــم ملي بازي كردند. حاال این دو شماره به تو و سعید عزتاللهي رسیده. آن هم درست در همان پستهایي كه نکونام و تیموریان بازي ميكردند. اصال به این قضیه توجه كرده بودي؟

واقعيتــش نــه. نكونــام و تيموريان جزو بهترين هافبكهاي تاريخ فوتبال ايران هســتند كه حدود يك دهه اين دو شــماره را ميپوشيدند. حاال هم بنا به اتفاق من و ســعيد اين دو پيراهن را پوشــيديم. براي خودم هم اين نكته جالب است و اميدوارم كه بتوانيم بهترين بازيها را ارائه بدهيم و براي تيم ملي مثمرثمر باشيم. حضورت در فوتبال اروپا چقدر در بازي كردنت براي تیم ملي نقش داشت؟

بعــد از اينكه به اروپا رفتم واقعا پيشــرفت كردم. هم از نظر فنــي و هم بدني. اين موضوع صد در صد روي حضورم در تيم ملي و بازي در تركيب اصلي تاثير مستقيم داشت. چقدر امید داري كه همچنان در تركیب اصلي تیم ملي بماني و بازي كني؟

همه فوتباليستهاي ايراني اميد دارند كه در جام جهاني حضور داشــته باشند. البته با اميد چيزي به دست نميآيد. بايد تالش كنم. اول براي موفقيت ايران و بعد بــراي اثبات خودم. همه چيز دست خداست.

شایعه شده كه به سپاهان بر ميگردي و این باشگاه با دینامو زاگرب براي جذب تو مذاكره كرده. تایید ميكني؟ اصال چنين مســالهاي درست نيست چون برنامهام اين است كه در اروپا بمانم. تیم بعديات را انتخاب كرده اي؟

بــا دينامــو زاگــرب قــرارداد دارم. بايد بــه كرواســي برگــردم و بعد تكليفم مشــخص خواهد شد.

غافلگیری كيروش بهترین واژهاي است كه ميتوان در وصف علي كریمي و حضورش در تركیب اصلي تیم ملي نوشت. هافبك 23 ساله لکوموتیو زاگرب كه مزد تالش بي حد و حصر بازيهاي درخشانش در كرواسي را گرفت و به یکي از بازیکنان مورد اطمینان كيروش بدل شد. هافبکي بازیساز، قبراق و البته با درك باال كه ميتواند تا سالهاي سال در خط هافبك تیم ملي بازي كند و بدرخشد. كریمي در گفت و گو با ایران ورزشي از صعود تیم ملي به جام جهاني صحبت ميكند و حضور ناگهانياش در تركیب یازده نفره.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.