امضاي تفاهمنامه ميان ايران و ژاپن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال - ‪Amir Asadi‬

ســايت فدراسيون فوتبال ژاپن، خبر امضای تفاهمنامه ميان فدراسيون فوتبال اين كشور و فدراســيون فوتبال ايران را بازتاب داد. به دنبال امضای تفاهمنامه ميان فدراســيونهاي فوتبال ايران و ژاپن، سايت فدراسيون ژاپن اين خبر را پوشش داد.

براساس اعالم سايت فدراسيون فوتبال ژاپن، اين تفاهمنامه بين روساي فدراسيونهاي فوتبال دو كشــور در تهران به امضا رسيده است. اين سايت نوشــته كه در اين مراســم، مهدي تاج رييس، علي كفاشــيان نايب رييس اول و محمدرضا ســاكت رييس سازمان تيمهاي ملي ايران به همراه رييس فدراسيون فوتبال ژاپن حضور داشتهاند.

سايت فدراسيون فوتبال ژاپن نوشته كه فدراسيون فوتبال اين كشور با 15 فدراسيون در آسيا قرارداد همكاري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.