بازگشت دژاگه خواسته هواداران فوالم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

اشــکان دژاگه كاپیتان تیم ملي ایران كه دو ســال بســیار درخشــان را با پیراهن فوالم در لیگ جزیره سپري كرد و سپس در تصمیمي عجیب سر از باشگاه العربي در قطر در آورد این روزها بعد از پایان یافتن قرارداد شش ماهه با ولفســبورگ بازیکن آزاد شناخته ميشود و هنوز كسي از مقصد آتي این بازیکن سرشناس خبر دقیقي ندارد.

در ایــن گیــر و دار یکي از رسانههاي انگلیسي در گزارشي پیرامون وضعیت دژاگه نوشــت: «اشــکان حاال بهعنوان بازیکن آزاد در پي انتخــاب تیم آینده خود است كه طرفداران فوالم با فالش بك به گذشته بسیار خوب با این بازیکن در نظر سنجي براي بازگرداندن این بازیکن به كراون كاتیج اســتقبال خوبــي از این تصمیم انجام دادند.»

این ســایت در گزارش خود آورد: «اشکان دژاگه در سالهایي كه پیراهن فوالم را برتن داشــت عنوان بهتریــن بازیکن فصل از دید طرفداران را نیز كســب كرد تا محبوبیت دو چنداني در جنوب لندن داشته باشد. از همین رو در نظرســنجي انجام شده بسیاري از طرفــداران فوالم خواســتار بازگرداندن این بازیکن 30 ساله ایراني به این تیم لندني شدند.»

در نظرســنجي انجام شده توسط سران باشــگاه فوالم 58 درصد هواداران راي به بازگشت اشــکان دادند امــا 42 درصد شركت كنندگان نیز مخالف این سرمایه گذاري بودند با این حال یکي از مسووالن باشگاه فوالم در گفتوگو با رســانههاي انگلیسي مدعي شــد در روزهاي آتي در خصوص این پروسه و بازگرداندن كاپیتان تیم ملــي ایران تصمیم نهایي اتخاذ خواهد شــد كه نظر طرفــداران این پروســه تاثیر فراواني خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.