رضاييان-خنتجديشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

بــا توجــه بــه اخبار منتشــر شــده در رســانههاي بلژيكــي، بــه نظــر ميرســد باشــگاه خنت ديگر بــه دنبال جــذب دنيــس ادي بازيكــن تيــم فوالم انگليس نيست.

اگرچه پروسه انتقال اين بازيكن هنوز ادامه دارد اما حاال اين باشــگاه ديگر هدف خاصتري را براي تقويت دفاع راســت خود دنبال ميكند.

نيوزبالد ادعا ميكند كه حاال باشــگاه خنت به دنبال رامين رضاييان است كه در گذشــته صحبتهايي مبني بر انتقال او به بلژيك يا هلند نيز انجام شــده بود كه البته سرانجامي نداشت.

با توجه به اينكه ديگر شــانس زيادي براي خريد دنيس ادي نيســت، حاال هدف اول اين باشــگاه بلژيكي معطوف به رامين رضاييان اســت. رضاييان كه سوداي حضور در جام جهاني 2018 را در سر ميپروراند، ميتوانــد با انتقال بــه اروپا حضور خود در روســيه 2018 را تضمين كند. چند رسانه ديگر بلژيكی در اين رابطه به انتشــار خبر پرداختهاند و بازيكن سابق تيم پرسپوليس را مدعــي پوشــيدن پيراهن تيــم خنت ميدانند.

نكته جالب در رابطه با اين خبر اينكه در رســانههاي بلژيكي عنوان شده است كه رضاييان با باشگاه پرسپوليس قرارداد دارد، در حالي كه اين بازيكن چندي قبل از اين باشگاه جدا شده و قراردادي با سرخپوشان ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.