جالل حسيني؛ دو بازي تا مهدويكيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

31 بازيكن در تاريخ فوتبال ملي ايران بيــش از 50 بازي ملي دارنــد كه در بين بازيكنان فعلي تيم ملي سيد جالل حسيني از همه باالتر است.

ســيد جالل حســيني با انجام 2بازي ملــي ديگر از ركــورد 110 بــازي مهدي مهدويكيا عبور كــرده و ركوردي تاريخي ثبت خواهد كرد.

جالل حســيني اگر در دو بازي آينده تيم ملــي مقابل كره جنوبي و ســوريه در تركيــب تيم ملي به ميدان بــرود ميتواند عنــوان چهارمين بازيكن برتر تاريخ فوتبال ايــران – از نظر بازي ملي – را به دســت بياورد.

در رده دوم اين عرصه احســان حاجي صفــي حضور دارد كه امســال 28 ســاله خواهد شد. احســان با انجام 18بازي ملي در جدول به پيش رفته و در صورت حضور در تركيب اصلي تيم ملي در 2 ســال آينده هفتمين عضو باشــگاه صدتاييهاي فوتبال ملي خواهد بود.

نفر سوم ما در اين عرصه كاپيتان اول تيم ملي فوتبال يعني مسعود شجاعي است كــه 68 بازي ملي كرده و در صورت حضور در تيم ملي تا زمان جام جهاني به مرز 80 بازي نزديك خواهد شد.

نفر چهارم كريم انصاري فرد است كه در حال حاضر با 27 ســال ســن 54 بازي براي تيم ملي انجام داده و اين توان را دارد كه ركورد خود را به مرز 70 بازي ملي در 2 سال آينده برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.