در جام كنفدراسيون فغانی سوت میزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

جام كنفدراســيونهاي 2017 از ديروز در روســيه آغاز شــد. مسابقاتي كــه پيشدرآمــدي بــراي جامجهاني 2018 است و روســيه ميتواند ميزان آمادگــياش را براي برگزاري بزرگترين رويــداد فوتبالــي جهان بســنجد. اين مسابقات به طور معمول، يك سال پيش از جام جهانيها در كشوري كه قرار است ميزبان جامجهاني باشد برگزار ميشود و تيمهــاي قهرمان قارهها در آن حضور دارند. درست است كه تيم ملي ايران تا به حال در اين مسابقات حضور نداشته اما در اين دوره، ايران نمايندههايي دارد. عليرضــا فغاني، داور بينالمللي ايران به همــراه كمكهايش، رضا ســخندان و محمدرضا منصوري، يكــي از تيمهاي داوري جام كنفدراســيونها هستند. تا به اين لحظه اعالم نشــده است كه تيم داوري ايراني كدام مســابقات را سوت خواهد زد اما با توجه به سابقه خوبي كه اين تيم داوري در مســابقات بينالمللي دارد قطعا مســابقات مهمي را قضاوت خواهد كــرد. فغاني ديدار فينال فوتبال المپيك ريو 2016 را هم عالي ســوت زد و افتخار بزرگي بــراي فوتبال ايران به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.