خالد شفيعي در ليگ كره

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

مدافــع فصــل گذشــته تيــم تراكتورسازي پيشنهادي از كره جنوبي دريافت كرده و بــه همين خاطر راهي اين كشور ميشود. خالد شفيعي مدافع تراكتورسازي كه با مسووالن اين باشگاه براي تمديد قرارداد به توافق نرســيده است، راهي كره جنوبي ميشود.

اگرچه مســووالن تراكتورســازي همچنــان به دنبــال تمديد قــرارداد با شــفيعي هســتند اما ايــن بازيكن پيشــنهادي از يك تيم كرهاي دريافت كــرده و براي مذاكره با مســووالن اين باشگاه راهي اين كشــور شرق آسيايي ميشود. شــفيعي ديروز در فدراسيون فوتبال حضور يافت و مدارك بينالمللي خود براي ارائه به فدراسيون كره جنوبي را دريافت كرد تا مقدمات ســفرش به كــره جنوبي فراهم شــود و در صورت توافــق فوتبالش را در ليگ اين كشــور ادامه بدهد.

شــفيعي دو، ســه فصــل را در تراكتورســازي بازي كــرد و با اين تيم روزهاي خوشــي را ســپري كرد. او كه قراردادش بــا تراكتورســازي به پايان رســيده، قصد جدايي دارد و ميخواهد پيراهن تيمي جديد را بر تن كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.