آغاز كار مقاومسازي ورزشگاه آزادي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

اواخر ســال 95 بود كــه اخبار ضد و نقيضي درباره شــرايط نهچندان مطلوب ورزشگاه آزادي منتشر شد و اين نگراني را ايجاد كرد كه ممكن است اتفاق پالسكو اين بار در استاديوم رخ بدهد.

پــس از انتشــار ايــن اخبــار، مصطفــي مدبــر، مديرعامل شــركت توســعه و نگهداري اماكن ورزشــي در نشســت خبري اعــالم كرد كه در ايــن ورزشــگاه خطر ريــزش وجود نــدارد اما نيــاز به مقاومســازي دارد كه اين كار چه در بخش ســطحي اســتاديوم و چه در بخش ســازهاي آن مورد نياز است.

وي همچنيــن در اواخــر ارديبهشــت 96 عنــوان كــرد كــه كار مقاومســازي پــس از ديــدار روز 22 خــرداد تيمهاي ايران و ازبكســتان در مرحلــه انتخابــي جام جهاني 2018 آغاز ميشــود كه اين شــرايط نيز محقق شد.

مدبــر در اين بــاره ميگويد: «كار مقاومســازي بالفاصلــه پس از اين بازي و بدون از دســت دادن زمان آغاز شــد. در ابتداي اين پروژه، موضوع مقاومســازي جايگاههاي 35 و 36 را در دســتور كار قرار داديم. كار در دو بخــش صورت ميگيــرد؛ بخش اول مربوط به ترميــم بتنها و آن مناطقي اســت كه صندليهــا روي آن قرار ميگيــرد و بخش دوم نيــز مربوط به مقاومســازي بتن اصلي ميشــود. اين بخش از كار را با اختصاص 7 ميليارد تومان از منابع شــركت توســعه و نگهداري اماكن ورزشي آغاز كرديم. البته از ســوي شــركت 15 ميليارد كنار گذاشــته شده اســت. قرار است دولت نيــز 80 ميليارد تومان كمك كند تا بتوانيم كار مقاومســازي را به بهترين شكل ممكن جلو ببريم.» برنامه بازيهاي تیمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.