راجرز، آزمون را ميخواهد

سردار در رادار سلتیك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

سردار آزمون ستاره 22 ساله باشگاه روســتوف كه در يك سال گذشته همواره يكي از ســوژههاي ناب بازار نقل و انتقاالتي اروپا بوده اينبار با جدي شــدن زمزمهها در راه جدايي از باشــگاه روستوف ســخت مورد توجه باشگاه ســلتيك گالسكو قرار گرفته اســت. در شرايطي كه در شــايعات قبلي همواره باشگاه سلتيك بهعنوان يكي از مشــتريان پروپاقرص اين بازيكن معرفي شــده بود، با جدي شدن پروسه جدايي عثمان دمبله ســتاره خط حمله سلتيك و كوچ به باشــگاه ميالن، رسانههاي جزيره از تصميم نهايي ســران باشگاه براي جانشيني ســردار آزمون به جاي گلزن اول خود خبر دادند. بنا به نوشــته روزنامههاي مطرح انگليس و اســكاتلند براندن راجرز مربي سرشناس و موفق سلتيك بعد از ماهها زيرنظر گرفتن عملكرد سردار آزمون در باشگاه روســتوف و همچنين تيمملي ايران به اين نتيجه رسيده اســت تا با ارائه پيشنهادي وسوسهكننده ستاره 22 ســاله باشگاه روسي را به جمع شــاگردان خود در قهرمان اسكاتلند اضافه كند. نكته جالب اينكه برخي رســانههاي منتسب به باشگاه سلتيك مدعي شــدند براندن راجرز از 3 فصــل پيش كه هدايت ليورپول را برعهده داشــت، از سوي اســتعداديابهاي اين باشــگاه انگليسي با سردار آزمون آشــنا شده بود و از همان مقطع اين بازيكن را در ســبد خريد خود قرار داد تا اينكه با جدي شــدن فروش عثمان دمبله به ميالن حاال به دنبال شكار ســردار آزمون است. باتوجه به كوچ قربان بردياف به باشــگاه روبين كازان برخي رســانههاي روس با تاكيد بر اينكه اين مربي تركمن به دنبال بازگرداندن ســتاره ايراني به روبين كازان اســت، مدعي شدند سران روســتوف براي فروش مهاجم ايراني خود تصميم گرفتند به باالترين رقم پيشــنهاد شده پاسخ مثبت دهند. حال بايد منتظر ماند و ديد سردار بعد از صعود به جامجهاني با تيمملي ايران در ليگ روسيه باقي خواهد ماند يا راهي يك باشگاه بزرگتر مثل سلتيك گالسكو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.