آزمون: از پيشنهاد 15 ميليون يورويي والنسيا بيخبرم

ميتوانیم به جمع 16 تیم جام جهاني صعود كنیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

ســردار آزمون در حاشيه جلسه شــوراي اداري شهرستان گنبدكاووس كه بــا تقدير از وي بهعنــوان افتخارآفرين گنبدي تيم ملي فوتبــال همراه بود در يك گفتوگو با اشــاره به صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال به جام جهاني 2018 روســيه، گفت: «خدا را شــاكريم كه با تمام قدرت، بدون دغدغه و حتي بدون خوردن يك گل از حريفان راهي جام جهاني شــديم. تيم ملي فوتبال ايران اين قدرت را دارد كه براي نخســتين بار به جمع 16 تيــم برتر جهان صعود كند و نمايش خوبي در مسابقات جام جهاني از خود به جا بگذارد.»

مهاجم تيم ملي فوتبال با اشــاره به برخي مطالب در سايتها و روزنامهها مبني بر ارائه پيشــنهاد 15 ميليون يورويي تيم والنسياي اسپانيا به وي، گفت: «بنده شــخصا از اين موضوع بياطالعم و بايد از كساني كه اين مساله را مطرح كردهاند درباره صحت و ســقم و همچنين منبع خبر سوال كنيد. من با روستوف قــرارداد دارم و اگر بخواهد مذاكراتــي نيز با تيم جديد صورت بگيرد بايد با نظر باشــگاه و اطالع آنها باشد. من هم تمام تالشم را براي تيم فعليام انجام خواهم داد تا شرمنده هواداران و كادر فني نشوم.» سردار صعود تيم ملي فوتبال ايران به مســابقات جام جهاني را يك موفقيت بزرگ ملي عنوان ميكند: «اميدوارم با ادامه روند رو به رشــد خود در روستوف و تيم ملي در مسابقات جام جهاني نيز جزو بازيكنان مورد توجه كارلوس كــيروش قرار بگيرم و افتخار حضور در تيم را در بزرگترين رويداد فوتبالي دنيا نيز پيدا كنم. از 15 ســالگي به ليگ فوتبال روسيه رفتم و تمام تالشــم را از همان ابتدا براي حضور در تيم ملي و پوشيدن لباس پرافتخار اين تيم متمركز كردم و خوشحالم امروز اين تالشها جواب داده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.