شكست روستوف در ديداري تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

روســتوف در ديداري دوســتانه رودرروي تريگالو اسلووني قرار گرفت و با يك گل شكســت خورد. گاژيــچ در دقيقه 80 تنها گل بازي را به ثمر رساند. سردار آزمون به دليل عدم حضور در اردوي اتريــش در اين بازي غايب بود. روســتوف از چند روز قبل اولين اردوي آمادهســازي پيشفصل خود را زير نظــر لئونيد كوچوك، ســرمربي جديد اهل بالروس خود در اتريش آغاز كــرد. اين تيم با از دســت دادن چند بازيكن كليدي خود از جمله نــاواس، نوبوآ و يانان 6 بازيكــن جديد به خدمت گرفت. انتخاب ســرمربي اهل بالروس به خاطر كارنامه ضعيفش انتقاد شــديد رســانههاي روسي را به دنبال داشت و رســانهها پيشبيني كردند روســتوف پس از جدايي قربان بردي اف و انتخاب كوچوك ديگر صالبت گذشــته را نخواهد داشت. سردار آزمون و سعيد عزتاللهي (كه قرضی به آنژی رفته بود) با روستوف قرارداد رسمي دارند اما هنوز وضعيت آنها بــراي همكاري با ايــن تيم در فصل آينــده ليگ برتر روسيه روشن نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.