مسعود حسن زاده جراحي كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

مسعود حسنزاده مهاجم سپاهان كه در ديدارهاي انتهايي ليگ شانزدهم دچــار آســيب ديدگــي از ناحيه رباط صليبي شــده بود، ديروز مــورد عمل جراحي قرار گرفت. مسعود حسن زاده فصل گذشته دو نيمفصل كامال متفاوت را پشــت سر گذاشــت؛ اين بازيكن در نيمفصــل اول روند خوبي را طي نكرد و بارها مورد انتقاد حسين فركي سرمربي وقت سايپا قرار گرفت ولي با بازگشت به اصفهان موفق شد نمايش خوبي از خود ارائه بدهد و 8 گل براي طاليي پوشــان به ثمر برساند اما در ديدار ماقبل پاياني مقابل تراكتورسازي شانس با حسن زاده همراه نبــود و اين بازيكن با مصدوميت رباط صليبي فصل را به پايان برد.

حســن زاده روز گذشــته در بيمارســتان كيان مــورد عمل جراحي قرار گرفــت و عمل هــم موفقيتآميز بوده اســت. مهاجم ســپاهان با پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت ميتواند به تركيب تيمش بازگردد. او البته نيمفصل نخست ليگ هفدهم را از دست ميدهد امــا در ادامــه راه ميتواند ســپاهان را همراهي كند.

حســن زاده با دامــاش گيالن به ســطح نخســت فوتبال ايــران معرفي شــد و ســپس پيراهــن ذوبآهــن و ســايپا را پوشــيد و حــاال عضــوي از سپاهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.