انصاريفرد و كار با سومين مربي المپياكوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

قهرمــان يونــان در ادامه تغييرات روي نيمكــت خــود در آســتانه آغاز تمرينــات پيش فصل ســرمربي جديد خود را به صورت رســمي معرفي كرد. المپياكــوس يونــان بهعنــوان قهرمان زودهنگام فصل گذشــته بعــد از قطع همكاري با ســرمربي مشــهور پرتغالي براي به پايان رســاندن فصل باالجبار از دو مربــي موقت روي نيمكت خود بهره برد تا اينكه ســران باشگاه با يك مربي لهستاني براي هدايت دايمي اين تيم به توافق رسيدند.

بسنيك هاسي با سابقه سرمربيگري تيمهاي لژيا ورشوي لهستان و اندرلخت بلژيك بهعنوان ســرمربي پرافتخارترين تيم يونان يعني المپياكوس آتن انتخاب و معرفي شد تا رسما هدايت ياران كريم انصاري فــرد در ليگ يونــان و مرحله مقدماتــي ليــگ قهرمانان اروپــا را در دست بگيرد. هاســي جايگزين تاكيس لمونيس ميشود كه در هفتههاي پاياني فصل گذشته سوپر ليگ يونان سرمربي المپياكوس شده بود.

كريم انصــاري فرد نيمفصل و پس از درخشــش در تركيــب پانيونيــوس بــه المپياكــوس رفــت و پيراهن اين تيــم پرافتخار را پوشــيد. او كه ابتدا با بنتوي پرتغالي همكاري كرد و ســپس با لمونيس، حاال بايد طعم بازي زير نظر سومين مربي المپياكوس را بچشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.