ايران در جمع 25 تيم برتر جهان

احتمال حضور در سید سوم جام جهانی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

رده بندي بعــدي فيفا 15 تيرماه بعد از رقابتهــاي جام كنفدراســيونها اعالم ميشــود و ايــن در حالي اســت كه طبق بررســيهاي انجام شــده طــي ديدارهاي برگزار شده در ماه جاري ميالدي، تيم ملي فوتبال ايران در رنكينگ بعدي در بهترين حالت در رده 23 و در بدترين حالت در رده 25 جهان خواهد ايستاد.

نكته قابل توجــه اينكه تيم ملي ايران در فرمول قديمي فيفا كه براي ردهبندي كشورها محســوب ميشــد قبل از جام جهاني 2006 آلمان (سال )2005 تا رده 15 جهان نيز صعود كرده بود كه البته بــا تغيير نحوه فرمولبندي در فدراســيون جهاني فوتبــال، اين موضوع باعث نزول محســوس ايران در رده بندي شد. با اين حال و با درخشــش تيم ملــي ايران در بازيهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه و برتــري مقابــل مونتهنگــرو در ديدارهاي دوســتانه اين تيم در رنكينــگ بعدي جهش قابل توجهي خواهد داشــت و براي اولين بار بــا 893 امتياز بعد از 11 ســال و 2 ماه دوباره به جمع 25 تيم برتر جهان باز خواهد گشــت. اين در حالي اســت كه طبق بررسي نتايج ماه گذشــته ميالدي محتملترين رنكينگ براي ايران رده 23 جهان خواهد بود. با توجه به رشد فوتبال ايران بعيد نيست تيم ملی كشورمان در سيد يا همان سبد سوم گروهبندی جام جهانی قرار بگيرد. نكته قابل توجه اينكه در رنكينگ بعدي اين احتمال وجود دارد كه آلمان نيز در رده اول جهان جاي برزيل را در اين رتبه بگيرد هرچند كه در بدترين حالت اين كشور در ماه بعدي تا رده هفتم جهان نــزول خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.