بازيكنكرهايصنعتنفتجانشينمنتظري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

بازيكن كرهاي فصــل قبل تيم فوتبال صنعت نفت آبادان با عقد قراردادي يكساله به عضويت االهلي قطر در آمد.

گوي هيــان كيم، نخســتين بازيكن كــرهاي تاريخ ليــگ برتر ايران به شــمار ميآيد كه فصل قبل در صنعت نفت آبادان بازي ميكرد و عملكــرد خوبي هم از خود نشان داد.

عملكرد خوب اين بازيكن كرهاي باعث شــد تا مورد توجه باشگاه االهلي قطر قرار گيرد و با عقد قراردادي يكساله به عضويت اين تيم در آيد.

اين بازيكن كرهاي قــرارداد خود را با باشــگاه االهلي به ثبت رساند و به رسانهها معرفي شــد. به احتمــال خيلــي زياد او جايگزيــن پژمــان منتظري خواهد شــد. منتظــري به ليگ ايران برخواهد گشــت و احتماال پيراهن اســتقالل را بر تن خواهد كرد.

اين هافبك كرهاي با انتشــار پستي در صفحه شخصي خود به زبان فارسي از همه هــواداران، بازيكنان و مربيــان اين تيم به دليل اينكه سال خوبي را براي وي رقم زدند تشكر و قدرداني كرد. اين مدافع 27 ساله، فصل گذشته در 21 بازي براي صنعت نفت به ميدان رفت و عملكرد قابل قبولي در اين تيم داشــت ولي براي فصل جديد تصميم گرفت در ليگ قطر به فوتبالش ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.