زمين تمرين نداريم

كيروش همچنان نگران است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

زمين تمرين مناسب در سالهاي اخير يكي از ســوژههاي حول تيــم ملي بود كه توسط ســرمربي پرتغالي به صورت گاليه مطرح شــده اســت. كيروش كه اهميت ويژهاي براي تمرينات و اردوهاي خود قايل است هنوز هم نگراني جدي خود را از نبود زمين تمرين مناســب ابــراز ميكند. او در جلسهاي در اين رابطه به صحبت پرداخت.

كيروش در اين رابطه ميگويد: «ديدار تيمهاي انگليس و فرانسه را مشاهده ميكردم. آنقدر سرعت بااليي داشت كه نتوانستم بيشتر از 45 دقيقه آن را مشــاهده كنــم. ما هم بايد زمين تمرين مناســب داشته باشيم تا بتوانيم فوتبال سرعتي مورد نظر خود را تمرين كرده و ســپس به نمايش بگذاريم.» در ســالهاي اخيــر كمپ تيمهــاي ملي بــراي تمرينات مليپوشــان در نظر گرفته شده بود اما در يك سال اخير و به دليل وخامت چمن اين زمين، برگزاري تمرينات تيــم ملي به زمين ديگري منتقل شــد و زمين چمن پژوهشگاه صنعت نفت، بدين منظور مورد اســتفاده قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.