طارمي و حاجيصفي در پانيونيوس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مســعود شــجاعي امیدوار اســت پاي طارمي و حاجيصفي را به يونان باز کنــد و با اين دو در پانیونیوس هم تیمي شــود. تشــکیل مثلث ايراني در پانیونیــوس، خواســته اين روزهاي شــجاعي و البته مديران پانیونیوس اســت. به شــرطي که موانع مالــي و اداري اين دو انتقال رفع شــود و طارمي و حاجيصفي بتوانند راهي يونان و شــهر آتن شــوند.انتقال طارمي و حاجيصفي به يونــان، آن هم در فصل منتهي به جام جهاني، هــم براي اين دو بازيکن مفیــد خواهــد بود و هم تیم ملي. شــايد به همین دلیل هم هســت که حاجيصفي و طارمــي عالقهمندند از لیگ ايران جدا شــوند و بــازي در اروپا را تجربــه کنند.تکلیف انتقال ايــن دو بازيکن تا يکي دو هفته آينده مشــخص ميشــود؛ اينکه به يونان ميروند يا در ســپاهان و پرســپولیس ميمانند.

كريم انصاري فرد و مســعود شــجاعي. اين دو به قدري در ليگ يونان درخشــيدند كه حاال نامهاي ديگري براي حضور در اين كشــور اروپايي شــنيده ميشود.

يونان يكي از ليگهاي درجه دو اروپا اســت كه همه ســاله بازيكنان بســياري را به ليگهاي معتبر ترانســفر ميكند و همين مســاله ميتواند بازيكنان ايراني را ترغيب كند تا از ليگ يونان بهعنوان سكوي پرتاب استفاده كنند. سكوي پرتاب به سوي تيمهاي بزرگ و ليگهاي جذاب.

مسعود شجاعي اما قرار است رابط ميان بازيكنان ايرانــي با تيمهاي يوناني از جمله پانيونيوس باشــد. كاپيتان تيــم ملي چند دقيقه پس از صعود تيم ملي به جام جهاني، وقتي با ســوالي درباره احتمال تمديد قرارداد با پانيونيوس مواجه شــد اينگونه پاســخ داد: «پاناتينايكوس مرا ميخواهد. پانيونيوس هم پيشنهاد جديــدي براي تمديد قرارداد داده. اگر در پانيونيوس بمانم هدفم اين اســت كه چند بازيكــن ايراني را به يونان ببرم تا در تيم ما مشــغول بازي شوند. در اين شرايط پانيونيوس قدرتمندتر ميشود و ما ميتوانيم به موفقيت در ليگ يونان اميدوار باشيم.»

مهدي طارمي و احسان حاجيصفي، دو بازيكن موثر و كليدي تيم ملي، اين روزها مشــغول بررسي پيشــنهادهاي اروپايي خود هستند تا بهترين تصميم را بگيرند و اگر شــرايط فراهم شــد پا به قاره ســبز بگذارند.

پانيونيوس مشتري جدي و پر و پا قرص اين دو بازيكن اســت. تيمي كه مسعود شجاعي را در اختيار دارد. كاپيتان تيم ملي طارمي و حاجيصفي را با ميل خودشــان به مديران پانيونيوس پيشنهاد داده و آنها هم موافقــت خود را با حضور ايــن دو بازيكن اعالم كردهاند.

حاجيصفــي فصــل قبل هــم از ليــگ يونان پيشــنهادي دريافت كرد اما مبلغ آن حتي يك سوم

طارمي اين روزها حرفي از پیشنهادهاي اروپايياش نميزند. او بدش نميآيد در 25 سالگي بازي در لیگهاي اروپايي را تجربه کند. آن هم پس از دو فصل موفق در لیگ ايران و کسب عنوان آقاي گلي.

مبلــغ دريافتياش از ســپاهان نبود و بــه همين دليل ترجيح داد در ليــگ ايران بماند و همچنان در اصفهان به فوتبال خود ادامه بدهد.

براي او كه اين روزها بازيكن آزاد محسوب ميشود، پانيونيوس انتخاب مناسبي است. بخصوص كه مديران پانيونيوس مبلغي قابــل توجه براي جذب حاجيصفي كنار گذاشــتهاند و اين در كنار حضور شجاعي ميتواند طرفين را به توافق نزديك و ترغيب كند.

مهدي طارمي اما يك مانع بزرگ پيش رو دارد. او كه از دينامو زاگرب كرواسي هم پيشنهاد بازي دريافت كرده، يك فصل ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد و بدون دريافت رضايتنامه نميتواند به پيشــنهادهايش پاسخ مثبت بدهد. پانيونيوس طارمــي را ميخواهد اما مبلغ آنچنانــي در اختيار ندارد تا هزينــه رضايتنامه مهاجم شــماره 17 تيم ملي را پرداخــت كند و همين مذاكره طرفين را طوالني كرده است.

طارمــي ايــن روزهــا حرفــي از پيشــنهادهاي اروپايــياش نميزند. او بدش نميآيد در 25 ســالگي بــازي در ليگهاي اروپايي را تجربه كند. آن هم پس از دو فصل موفق در ليگ ايران و كسب عنوان آقاي گلي. طارمي با مديران پرسپوليس درباره جدايي بارها مذاكره كرده اما هر بار به بن بست رسيده و مشخص هم نيست آيا بتواند در نهايت رضايتنامهاش را دريافت كند يا نه.

مســعود شــجاعي اميدوار اســت پــاي طارمي و حاجيصفــي را به يونــان باز كند و بــا اين دو در پانيونيوس هم تيمي شــود. تشــكيل مثلث ايراني در پانيونيــوس، خواســته اين روزهاي شــجاعي و البته مديران اين تيم است.

به شرطي كه موانع مالي و اداري اين دو انتقال رفع شود و طارمي و حاجيصفي بتوانند راهي يونان و شهر آتن شوند. انتقال طارمي و حاجيصفي به يونان، آن هــم در فصل منتهي به جام جهاني، هم براي اين دو بازيكــن مفيد خواهد بود و هم تيم ملي. شــايد به همين دليل هم هســت كه حاجيصفي و طارمي عالقهمندند از ليگ ايران جدا شــوند و بازي در اروپا را تجربه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.