شروع تمرينات فصل پشت درهاي بسته!

اولین تقابل پرسپولیس با رسانه ها در فصل جديد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اگر در قياس تمام اتفاقات عجيب و غريب فوتبال ايران با اروپا و سطح اول دنياي فوتبال هم اغراق كنيم و از قياس مع الفارق استفاده كنيم و بگوييم نبايد اين دو تا را با هم مقايسه كرد اما گاهي ميشود اتفاقات ويژه اينجا و مديران غير فوتبالي مان را با آن سوي دنيا مقايسه كرد و از شدت ويژه بودن شان لذت برد!

باشگاه پرســپوليس اعالم كرده اولين تمرين تيم جديد سرخها براي فصل تازه پشت درهاي بسته و بدون حضور اصحاب رسانه و هواداران برگزار ميشود.

نميدانيم علت چيســت اما هر چه كه باشد توجيه منطقي نخواهد داشت چرا كه تا كنون حتي در فوتبال خودمان هم ســابقه نداشته تمرين شروع فصل تيمي مخصوصا تيمهاي بزرگ و پرطرفدار پشــت درهاي بسته برگزار شود. هر ســاله و در تمرين روز اول و حتي تا چند روز اول تمرينات تماشــاگران زيادي به محــل تمرين ميروند تا ببينند در تيم محبوب شــان چــه اتفاقي افتاده و چه تغييراتي به وجود آمده اســت. هواداران پرسپوليس هم حتما دوست دارند خريدهاي تازه تيم و شــكل و شــمايل مجموعه محبوب شان را ببينند.

آنها كــه حدود دو ماه تمرين و مســابقات تيــم شــان را نديدهاند با دلتنگي خاصي ســراغ پرســپوليس ميآيند. از طرفي براي رسانهها هم رونمايي از پرسپوليس فصل تازه جذابيت زيادي خواهد داشــت امــا با يك تصميــم كامال ويژه و خندهدار قرار شده تمرين اول پشت درهاي بسته باشد.

نميدانيم عامل اين تصميم خندهدار كيست و چرا چنين شــرايطي پيش آورده اما مطمئنيم برانكــو چنين تصميمــي نگرفته و شــايد اصال در جريان نباشــد. يادمان نرفته فصل گذشــته هم چندين بار اصحاب رسانه با باشگاه پرسپوليس بر ســر اين موضوع وارد چالش شدند و خيلي از تمرينهاي پرسپوليس حتي در روزهاي بعد از مسابقه و ريكاوري هم بسته اعالم ميشد كه بعضا برانكو شخصا دخالت ميكرد و اجازه ورود به خبرنگاران را ميداد.

هنــوز يادمــان نرفته حضور بيــش از ده هزار هوادار براي بازي دوســتانه پيش فصل پرســپوليس در سال گذشته چقدر كمك كرد تا ابهت از دست رفته پرسپوليس در سالهاي اخير را فراموش كنيم و حاال دوباره مقاومتهايي عجيب و ســوال برانگيز براي دوري اصحاب رسانه و هواداران با تيم محبوب شان ديده ميشود كه اميدواريم با دخالت برانكو بهعنوان عنصري فوتبالي اين مشكل حل شود.

بدون شــك اينكه پرســپوليس بهعنوان قهرمان ليگ برتر و پرطرفدارترين تيــم ايران تمريناتــش را بدون هوادار آغاز كند اصال اتفــاق جالبي نخواهد بود و خوشــحاليم كه روز گذشته تمام رســانهها به اين اتفاق عجيب و تصميم غير فوتبالي باشگاه پرسپوليس واكنش نشان دادند.

متاســفانه باشگاه پرســپوليس كه مثل ديگر باشــگاههاي كشورمان براي خريدهاي جديدش مراســم معارفه نميگيــرد و از برنامههاي اينچنيني فوتبال دنيا و باشــگاههاي بزرگ و پرطرفدار عقب مانده است از ابتداييترين راه ارتباط دوستداران و عالقهمندان پرتعداد پرسپوليس با تيم محبوب شان هم جلوگيري به عمل آورده است.

معموال در تمام اين ســالها رســم بر اين بوده كه روز قبل از مسابقه يا در شرايط حساستر دو سه روز مانده به مسابقه، تمرينات تيمها پشت درهاي بسته برگزار ميشــد اما باشگاه پرســپوليس بعد از بستن تمرين در روزهاي ريكاوري

– كه خبري از كار فني براي نفرات اصلي نيســت و اساسا تمرين تاكتيكي انجام نميشــود – حاال مرزهاي تصميمگيريهاي عجيــب غير فوتبالي را در نورديده و تمرين پيش فصل آن هم روز نخســت را بدون هوادار و اصحاب رسانه برگزار خواهد كرد!

در يك ماه پاياني ليگ و رقابتهاي آســيايي پرسپوليس تمرينات اين تيم به خاطر انتقال به ورزشــگاه خيريه عمل و نداشتن سكو بدون حضور تماشاگران برگزار ميشــد و دوستداران پرســپوليس مجبور بودند از روي پله هوايي مجاور اين ورزشگاه تمرين تيم محبوب شان را تماشا كنند. در نگاه اول اين تصميم به خاطر جلوگيري از حاشــيهها منطقي به نظر ميرسيد اما در اين اتفاق و محروم كردن هواداران پرســپوليس از ديدن تمرين تيم محبوب شــان باز هم باشــگاه پرسپوليس مقصر بود كه نتوانست ورزشگاه درفشي فر را به موقع آماده كند.

حاال ورزشگاه شهيد كاظمي آماده شده و ظرفيت 15 هزار تماشاگر را دارد و در بيرون از شهر هم واقع است اما در شرايطي كه پرسپوليس ميتوانست يك افتتاحيه به يادماندني در اين ورزشگاه داشته باشد هواداران از حضور در تمرين محرومند و بايد به ديدن عكسها و ويدئوهاي كوتاه از شــروع كار تيم محبوب شان اكتفا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.