هاشميان به جاي كريم باقري در كادر فني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكــي از خبرگزاريهــا ديــروز از احتمــال يك جابهجايــي در كادر فني پرســپوليس خبر داد كه البته نميتوان جدياش گرفت.

در ايــن گزارش كوتــاه آمده بود: «شنيده ميشــود يكي از افراد نزديك بــه باشــگاه پرســپوليس كــه ارتباط نزديكي با علياكبر طاهري، سرپرســت باشــگاه پرســپوليس دارد و حضورش با حاشــيههاي زيادي همــراه بوده، در محفلي خصوصي از اضافه شــدن وحيد هاشميان به كادر فني اين تيم خبر داده و اعالم كرده مهاجم ســابق پرسپوليس فصل آينده بهعنوان دستيار برانكو روي نيمكت پرســپوليس مينشيند. اين در حالي اســت كه از سوي ديگر شنيدهها حكايــت از آن دارد كه كريم باقري در آستانه جدايي از پرسپوليس قرار گرفته اســت. بايد ديد مربي پرســپوليس كه بارهــا زمزمههايي مبني بر اختالف او با مديريت باشگاه پرسپوليس مطرح شده، از اين تيم جدا ميشود و هاشميان جاي او را ميگيرد يا خير.»

خبــر جدايــي كريم باقــري را از آنجايــي ميتوان جــدي نگرفت كه او طي دو فصل گذشــته كنــار برانكو كار كرده و مشــكلي با سرمربي پرسپوليس نداشــته اســت. هر چند برانكو كمك زيادي از باقري نميگيرد اما اين بازيكن با پروفســور راحت كار ميكند و براي برانكو همين كه او باالي ســر بازيكنان اســت و در فوتبــال درون تيمــي بــا بازيكنان قاطي ميشــود و در اردوها و تمرينات حواسش به آنهاست، كافي به نظر ميرسد.

تنها در صورتــي ميتوان احتمال جدايي باقري را جدي دانســت كه او با باشگاه به مشــكل مالي برخورده باشد كه اگر طبق گفتــه طاهري، باقري هم 80 درصــد مبلغ قــراردادش را گرفته باشــد اين موضع هم منتفي اســت. از طرفي اخالق حرفهاي وحيد هاشــميان هم طوري نيســت كه در اولين تجربه مربيگــرياش در فوتبال ايــران عمال كاري در كادر فنــي انجــام ندهــد و حضوري ســمبليك در كادر مربيگري پرطرفدارترين تيم فوتبال ايران داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.