پنجعلي:پرسپوليسبازيكندرجهيكجذبكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد پنجعلــي دربــاره شــرايط پرسپوليس در فصل نقل و انتقاالت گفت: «تيم پرســپوليس از همان ابتدا بايد براي ليگ قهرمانان آسيا بسته ميشد و بازيكنان مدنظرش را جذب ميكرد. در حال حاضر اين تيم در برخي از پســتها مشكل دارد و جايگزين مطمئني روي نيمكت ذخيره ندارد. بر اين اســاس پيش از اينكه مرحله بعدي ليگ قهرمانان شروع شود، اين تيم الزم اســت بازيكنان مــد نظرش را جذب كند. حضور بازيكن خارجي در صورتي كه از نظر تاكتيكي خوب باشد در بازي ساير بازيكنان نيز تاثيرگذار است و در غير اين صورت به ضرر تيم تمام خواهد شد.»

وي ادامــه داد: «بازيكنانــي كه در حال حاضــر بــراي پرســپوليس بازي ميكننــد، برترينهاي پســت خود در فوتبــال ايران هســتند، بنابراين در قدم اول، باشــگاه بايد بكوشــد آنها را حفظ كنــد و در ادامه بازيكنــان مد نظرش را جذب كند. همچنين افرادي كه به تازگي با پرســپوليس قرارداد بســتند از لحاظ فني در ســطح بااليي هستند و در ادامه بازيهاي آسيايي ميتوانند به تيم كمك كنند. تيمهاي قدرتمندي به جمع هشت تيم برتر صعود كردند و تيم پرســپوليس در ادامه بازيهاي ليگ قهرمانان آســيا بايد بــه دنبال برطرف كردن نقاط ضعف خود باشــد و براي اينكه در بازي بعدي نتيجه بگيرد الزم است تا بازيكنان درجه يك جذب كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.