كاشاني:جداييبازيكنبايدنفعداشتهباشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جعفر كاشاني رييس هيات مديره باشگاه پرســپوليس با ابراز بي خبري از شرايط نقل و انتقاالتي اين باشــگاه درباره جدايي سروش رفيعي از اين تيم ميگويد: «باالخره هركسي در زندگياش اهداف خودش را دارد. فقط اين را ميدانم كه هر بازيكني كه از باشــگاه جدا ميشود بايد براي باشگاه منفعت داشته باشد و از طريق باشگاه هم ترانسفر شود.»

وي در واكنش به اينكه ميگويند قرارداد باشگاه پرســپوليس با ســروش رفيعي مثل قــرارداد «تركمانچاي» بــوده ميگويد: «من ســواد تركمانچاي را ندارم و نميدانم چيست فقط ايــن را ميدانــم كه اگر امثــال جعفر كاشاني معروف شدهاند از صدقهسري باشگاه پرســپوليس بوده. بايد هنگام عقــد قرارداد، آينده، شان و بزرگي باشگاه هم مدنظر باشد.»

رييس هيات مديره باشگاه درباره شايعه حضور هاشــميان به جاي باقري در كادر فني هم ميگويد: «نميدانم ولي وحيد هاشــميان جــزو فوتباليهاي خوب، بــا ادب و باكالس است. در تيمي مثل پرسپوليس بايد كادر فني متشكل از نخبگان باشد.»

واكنش كاشاني به رد و بدل شدن ارقام نجومــي در فصل نقل و انتقــاالت هم جالب اســت: «وقتي اتحاديه وجود داشــته باشــد براي نقلوانتقاالت هــم قوانين خاصي وضع ميشــود. براي مثال بازيكنــي كه ميخواهد به پرســپوليس بيايد بايــد بداند اين تيم چه جايــگاه رفيع و وســيعي دارد. هنگام امضاي قرارداد هم بايد منافع باشــگاه در نظر گرفته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.