از مهاجمان ديناموزاگرب بهتر است

تعريف و تمجید عجیب و غريب رادوشوويچ از طارمي:

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بر اســاس گزارش روزنامه «وچرنجي ليست» كرواسي، باشــگاه دينامو زاگرب نســبت بــه جذب مهــدي طارمي، مليپوش پرســپوليس عالقهمند اســت و اين تيم دسته اول كرواسي به دنبال جذب مهاجم گلزن قهرمان ليگ برتر ايران اســت. تيم سابق برانكو كه فصل گذشــته با مهاجماني مثل هودزيچ و هنريكوئز قهرمان ليگ اين كشــور شده قصد دارد براي تقويت خط تهاجمياش آقاي گل ليگ ايران را به جمع بازيكنانش اضافه كند.

جالــب اينكه بوژيــدار رادوشــوويچ، دروازهبان كروات پرســپوليس كلي بــراي طارمي تبليغ كــرده و در گفتوگو با ســايت «گل» در تمجيــد از همتيمي خود گفته اســت: «پيوســتن طارمي به دينامو فوقالعــاده خواهد بود. مهدي طارمــي در حال حاضر به همراه ســردار آزمــون بزرگترين ستارههاي فوتبال ايران هستند. شكي نيست كه او مهاجمي واقعي اســت و از مهاجمان كنوني دينامــو يعني هودزيچ و هنريگوئس بهتر است. قطعا طارمي ميتواند در يك فصل 15 تا 20 گل براي دينامو به ثمر برساند.»

رادو بعد از اين تمجيدهاي ويژه ادامه داده: «چطور او را ميتوانم توصيف كنم؟ طارمي هميشه پشت محوطه حريفان است. او يك گلزن واقعي است. در كنار اينها او بهترين گلزن ليگ برتر ايران، بهترين گلزن ليگ قهرمانان آســيا و يكي از بهترين گلزنان تيم ملي ايران در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 است. طارمي با اختالف بزرگترين ستاره فوتبال ايران اســت، بازيكني كه به خاطر محبوبيت بااليي كه دارد، حتي نميتوانــد به راحتي بــه خيابانها برود. ايــن را ميدانم كه طارمي ميخواهد در اروپا به فوتبالش ادامه دهد.»

طارمي ۴2 ســاله كه 19 بازي ملــي و 10 گل زده در كارنامــهاش دارد، در فصل اخير در 5۴ بــازي از رقابتهاي مختلف براي پرســپوليس به ميدان رفــت و 30 گل به ثمر رساند و 7 پاس گل هم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.