تاييد اوليه قرقيزستان؛ برانكو نظر نهايي را ميدهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرســد شــرايط بيشكك براي ميزباني از بازي رفت پرسپوليس – االهلي مساعد باشد چرا كه مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس از مثبت بودن روند بازديد نمايندگان اين باشگاه براي ميزباني در مرحله يك چهارم نهايي خبر داده است. پندار خمارلو گفت: «در جريان سفر به قرقيزستان، جلسه كاري خوبي با نايب رييس و دبير كل فدراسيون فوتبال اين كشور داشتيم. آنها ابراز عالقه كردند كه بتوانند ميزباني بــازي ما را بر عهده بگيرند.» وي افزود: «از امكانات موجود، بهويژه شــرايط ورزشــگاه مــورد نظر و زمين آن بازديد داشتيم. زمين ايراداتي دارد كه مدير ورزشــگاه اعالم كرد، براي رفــع نواقــص آن تالش ميكنــد. بنده و آقاي تركاشــوند نتيجه مشــاهدات را همراه تصاوير و ويدئوهاي مختلف براي باشگاه و سرمربي تيم ارسال كرديم. در اين ارتباط منتظــر تصميم آقاي برانكو هستيم كه در جلسهاي با آقاي طاهري موضوع را بررسي و اعالم خواهند كرد.»

گفتني است پندار خمارلو و محمد علي تركاشــوند كــه قرار بــود جمعه برگردند ديروز از بيشــكك به تهران باز گشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.