مصلح گزينه اول دفاع چپ برانكو؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از بازيهاي متوســط ربيع خواه در پســت دفاع چپ حســين ماهيني در بازيهــاي آخر فصــل و ليــگ قهرمانان شــرايط خوبي را در اين منطقه و در پست غيــر تخصصي تجربه كــرد. آرام طبع هم بهعنوان تنها مدافع چپ تخصصي تيم يك نيمه در ليگ و يك نيمــه در جام حذفي به ميدان رفت و از فهرســت آسيايي كنار گذاشته شــد. حاال و در شرايطي كه ربيع خواه و ماهيني هستند شايان مصلح جذب شــده و تنها مدافع چــپ تخصصي تيم به حساب ميآيد.

از قرار معلوم بشــار رسن هم حتي در صورت جذب يك خط جلوتر بازي خواهد كرد و رقيب مصلح نيســت. از طرفي گفته ميشــود برانكو قصد نــدارد انصاري را به دفاع چپ برگرداند تا با دوست صميمياش رقابــت كند و از بين انصاري، ســيدجالل و شــجاع دو نفــر در تركيــب اصلي بازي ميكنند. اگر برانكو، ماهيني را هم به دفاع راست برگرداند و روی ربيع خواه در پست هافبك دفاعي نظر داشــته باشد مصلح در دفاع چــپ بي رقيب خواهد شــد اما بايد ديد آيا پروفســور اين بازيكن ليگ يكي را بهعنــوان گزينه اول دفاع چپ جذب كرده يا ذخيره ماهيني ميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.