سابقهليگبرتري؛3بازي،9دقيقه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طــي دو ســال گذشــته در مــورد خريدهاي پرســپوليس و نقش برانكو در جذب آنها حرف و حديث بسيار زياد بوده اســت. چه فصل قبل و چــه قبلتر از آن گفته ميشد بيشــتر بازيكناني كه جذب شدهاند را نه خود برانكو بهعنوان مسوول فني بلكه باشگاه جذب كرده است. نمونه هم زياد است؛ از سيدجالل و مسلمان كه جزو بهترينها بودند تا اوكراينيها و گولچ كه كلي حاشــيه ســاختند و بدون اينكه براي پرســپوليس مثمرثمر باشند با پول كالن شــكايت از ايران رفتند. شــايد در خصوص فهرست اصلي و سهميه بزرگسال حساســيت مطبوعات و هــواداران كار را ســخت كند اما در مورد فهرست زير 23 سال شرايط باشــگاه براي جذب بازيكن آن هم بدون اطالع برانكو راحتتر اســت. فصل قبل نفراتي مثل علوان زاده، درويش ونــد و كرمالچعــب در چنين شــرايطي جذب شــدند و حاال خبر از جذب بازيكن جديد زير 23 ســال ميرسد در حالي كه برانكو اصال در ايران نيست.

فرشــاد هاشــمي، هافبك طراح تيم ســياهجامگان كه ســهميه زير 23 سال به حســاب ميآيــد، ظهر ديروز بــا حضور در باشــگاه پرســپوليس با اين تيم بــه توافق رســيد. البته مليپوش ســابق تيم فوتبال جوانان ايران يك فصل ديگر با تيم مشهدي ســياهجامگان قــرارداد دارد اما بــه دنبال راهكاري اســت تا با فسخ قرارداد با اين تيم به جمع سرخپوشــان بپيوندد. اين بازيكن جوان فرزند منصور هاشــمي سرمربي فصل قبل تيم نوجوانان پرســپوليس و ســرمربي فعلي جوانان اين باشــگاه اســت. هاشــمي فصل قبل در ســه بازي و كال 9 دقيقه براي سياهجامگان بازي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.