پرسپوليس بي خبر از پيشنهاد روسی احمدزاده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــماره 10 پرســپوليس كه در دو فصل اخير عملكــرد قابل توجهي از خــود در تركيــب تيــم برانكو بجا گذاشته، بازيكن مورد عالقه اين مربي محسوب ميشود.

هر چنــد احمدزاده طي دو فصل گذشته فقط يك بار به تيم ملي دعوت شــده و بازيكن مليپوش و ستاره به حســاب نميآيد اما بــه خاطر حضور همواره ثابت در تركيب اصلي، شماره 10 و البتــه اعتقاد ويــژه برانكو جزو مهرههــاي اصلي اين تيم به حســاب ميآيد. با اينكه احمــدزاده بازيهاي خوبي در پرســپوليس ارائــه داده اما هيچ وقت صحبت از پيشنهاد براي او مطــرح نبود اما حاال اين بازيكن گفته از روسيه پيشنهاد دارد و آنژي ماخاچ قلعه يعني همان تيم عزت اللهي او را ميخواهد.

با اين حــال محمد تركاشــوند، مســوول نقل و انتقاالت پرســپوليس در واكنش به ايــن خبر ميگويد: «از كدام پيشــنهاد صحبت ميكنيد؟ اين پيشنهاد به كجا رسيده و اصال فرشاد به چه كسي و كجا درخواست جدايي داده است؟ اين مسائل به هيچ عنوان مطرح نيســت و ما اكنــون در حال تدارك تيمي قدرتمنــد براي دفاع از عنوان قهرمانــي و حضوري موفق در ليگ قهرمانان آسيا هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.