يك هفته استراحت بيشتر براي مليپوشان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سيدجالل حسيني، حسين ماهيني، وحيد اميــري، مهدي طارمــي، عليرضا بيرانوند و محمد انصاري بعد از يك فصل ســنگين در ليگ برتر و ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آسيا با چند روز استراحت به اردوي تيم ملي پيوســتند كه البته از اين جمع وضعيت بيرانونــد بدتر از بقيه بود و او بالفاصله بعد از بازي برگشــت با لخويا راهي اتريش و اردوي تيم ملي شد و مقابل مونته نگرو هــم بازي كرد. حاال بعد از بازي تيم ملي مقابل ازبكستان تازه زمان تعطيالت اين 5 بازيكن آغاز شده كه البته بسيار كوتاه خواهد بود.

تمرينات پرسپوليس از 30 تير آغاز خواهد شــد اما برانكو به ايــن 5 بازيكن يك هفته اســتراحت داده تا با شــرايط بهتــري در تمرينات پيــش فصل حضور داشته باشــند. البته طبيعي است كه اين زمــان هم نميتواند خســتگي يك فصل تمرين و مســابقه را از تــن اين بازيكنان خارج كند چرا كه بعداز 10 ماه تمرين و مســابقه دو هفته استراحت اصال كافي به نظر نميرســد و اين مهرههاي تاثيرگذار پرســپوليس تا چشم به هم بزنند بايد در تمرينات سخت بدنســازي شركت كنند. البته شــايد شــرايط به گونهاي باشد كه اين 5 بازيكن در تمرينات تهران شــركت نكننــد و بــا حضــور در اردوي خارجي تمرينات شــان را در شرايط آب و هوايي بهتري شروع كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.