فتاحي: با حل 4 پرونده قرارداد منشا ثبت ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســعيد فتاحــي مســوول برگــزاري رقابتهاي ليگ برتر گفت: «ســال گذشته پيش از اردوي جنجالي تيم ملي در دبي از منصوريان و برانكو و دو تيم آسيايي دعوت كرديم و شــرايط تيم ملي را به آنها گفتيم تا بتوانيم در ديدار حساس مقابل سوريه به پيروزي برسيم اما نتيجه دلخواه را در آنجا نگرفتيم. ما براي آسايش پرسپوليس، بازي آنها را پنج روز عقب انداختيم تا دستشان باز شــود ولي اخالق را رعايت نكردند و آن مســائل را به وجود آوردند. در حال حاضر تعامل خوبي بين باشگاهها و تيم ملي وجود دارد. متاســفانه در طول اين فصل برخي از مربيان حتي برنامه را مطالعه نكرده بودند يا باشگاه اين برنامه را به آنها تحويل نداده بود و همين باعث اعتراض بيدليل آنها شد.»

مسوول كميته مسابقات سازمان ليگ درباره سرنوشت منشــا در پرسپوليس هم گفت: «پرســپوليس ۶1 پرونده داشت. در حال حاضر تالش ميكند كه آنها را تسويه حساب كند. چهار تا از اين پروندهها حذف شده، چهار پرونده هم راياش آمده است و پرســپوليس اعتراض كرده تا اين پروندهها به CAS برود. چهــار پرونده ديگر هم به صورت قســطي در حــال پرداخت و چهار پرونده آخر در حال مجادله اســت. اگر اين چهار پرونده آخر را حل كنند ديگر مشكلي براي جذب منشا ندارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.