شروع تمرينات با برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برخالف آنچه قبلتر اعالم شــده بود تمرينات پرســپوليس سهشنبه 30 خرداد آغاز خواهد شد و دو روز اول تمرينات بدون كادر فني كروات نخواهد بود. سايت رسمي پرســپوليس اعالم كرده مانطور كه پيش از اين اعالم شده بود، برانكو ايوانكوويچ بامداد دوشنبه 29 خرداد وارد تهران خواهد شد و تمرينات فصل جديد نيز طبق برنامه از قبل اعالم شــده، از روز سهشنبه 30 خرداد ماه آغاز ميشود. گفتني است؛ تمرين سهشنبه سرخپوشــان از ســاعت 17:30 دقيقه در ورزشــگاه شــهيد كاظمي و پشت درهاي بســته، در غياب هواداران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.