رسن كمتر از 200 هزار دالر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشــار رســن هافبك تيم ملي عراق مذاكــرات اوليــه موفقي را با مســووالن پرســپوليس داشته است. اين بازيكن كه از يك تيم ليگ برتري ديگر نيز پيشنهاد دارد براي پر كردن جاي خالي ســروش رفيعي به پرسپوليس ميآيد. مسووالن پرسپوليس حاضر نيستند براي جذب رسن پول زيادي خرج كنند. آنها ميخواهند رسن را با مبلغي كمتر از 200 هزار دالر به جمع شــاگردان برانكو ايوانكوويــچ اضافه كنند. در غير اين صورت بعيد نيســت مدير برنامههايش او را به اصفهان برده تا اينگونه وارد فوتبال ايران شود. قرار است تكليف جذب اين بازيكن تا عصر دوشنبه مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.