درخواست بودجه 170 ميلياردي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روزنامه االقتصاديه عربســتان خبــر داد فهد بن خالــد، رييس جديد باشــگاه االهلي عربســتان در روز نخســت فعاليتش با هيات رييسه جديد جلســهاي را برگزار خواهد كرد تا ميــزان بودجه اين فصل را بــراي تيم اعــالم كند و از وزارت ورزش ايــن مبلــغ را درخواست كند.

بنا به گــزارش منابع آگاه از داخل باشگاه االهلي فهد بن خالد، رييس باشــگاه االهلي ميخواهد بودجهاي به مبلــغ 200 ميليون ريــال عربســتان (تقريبــا 170 ميليارد تومان) درخواست كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.