در انتظار راي كامل گولچ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرسپوليس در روزهاي گذشته با راي كميتــه انضباطي فيفا درباره آنتوني گولچ مواجه شــده كه بر طبــق آن حكم بايد حدود 300 هــزار دالر به اين بازيكن اســتراليايي – كــروات پرداخــت كند و بــراي جلوگيري از اجــراي اين حكم، قرار بر اين شــد كه وثوق احمدي درخواســت كامــل راي را به فيفا ارائه دهــد تا بعد از آن پرسپوليســيها ظــرف مــدت 21 روز درخواســت خود درباره ايــن پرونده را به دادگاه عالي حكميت ورزش )CAS( ارائه كنند. پرسپوليسيها عالوه بر پرونده گولچ، با سه پرونده ديگر هم مواجه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.