دنبال بازي در اروپا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه االهلي عربستان اعالم كرد كه فهد بن خالد، رييس جديد باشــگاه به محض اينكــه در راس قدرت قرار گرفــت در اولين اقدام سرپرست تيم را به اتريش فرستاد تــا امور الزم براي تــدارك اردوي پيش فصل در اين كشــور را مهيا كند.قــرار اســت االهلــي در اين اردوي تداركاتي پيش از فصل خود بــا چند تيم اروپايــي بازي كند تا خود را براي ديدار حســاس مقابل پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.