جلسه طارمي در باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي كه ظهر ديروز در باشگاه پرســپوليس حاضر شــده بود، جلسهاي با علياكبر طاهري و حميدرضا گرشاســبي برگزار كرد. طارمي پس از خروج از باشگاه پرســپوليس به خبرنگاران حاضر در محل باشگاه اعالم كرد كه جلسهاش با طاهري و گرشاسبي در خصوص مفاد قرارداد، مسائل مالي و مالياتي بود. مهاجم پرسپوليس پس از اينكه با سوال يكي از خبرنگاران مبني بر پيشنهادهای خارجياش روبهرو شد، بدون اينكه جوابي به او بدهد، محل را ترك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.