خريد 8/5 ميلياردي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلي عربستان براي اولين خريد تابســتاني خود 8 و نيم ميليارد تومان هزينه كرد.

بــه نقــل از روزنامــه الوطــن عربســتان، باشــگاه االهلي اقدامات الزم براي جذب احمد الزين، بازيكن التعــاون را انجــام داده اســت و به قراردادي ۴ ساله با مبلغ 10 ميليون ريال(تقريبــا 8 و نيم ميليارد تومان) به توافق رســيدند. اين اولين خريد باشــگاه االهلي در نقــل و انتقاالت تابستاني به شمار ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.