رييس االهلي مشخص شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وزارت ورزش عربستان پس از گذشت مدتها از بركناري رييس باشــگاه االهلي رييس جديد اين باشگاه را انتخاب كرد.

االهلي عربستان طي روزهاي گذشته از لحاظ مديريتي در بحران به ســر ميبــرد و رييس باشــگاه نداشت كه در نهايت وزارت ورزش عربســتان فهد بن خالد را بهعنوان رييس جديد االهلي انتخاب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.