پرنده سريع ليگ جهانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Vesal Rohani‬

محمدجواد معنوینژاد که بچه اصفهان است، به روایتی برنده اصلی حضور ایران در لیگ جهانی والیبال 2017 بوده است. وی با اینکه از شش، هفت ســال پیش با درخشش در ردههای سنی نوجوانان و ســپس جوانان خودش را به جامعه والیبال شناسانده بود اما اوجگیری سریعش در رده سنی بزرگســاالن در مرحله گروهی پیکارهای امســال لیگ جهانی والیبال و به واقع در رقابتهای سطح جهانی آنچنان چشمگیر بوده که او انگار یک شبه ره صد ساله رفته اســت. او که پیکان تهران تنها باشگاه بزرگ محل بازیاش بوده، پس از درخشش در دیدارهای اخیر ایران مقابل لهستان و آرژانتین چنان مورد توجه قرار گرفته که باشــگاههای بزرگ اروپایی شــامل تیمهایی از لیگ حرفهای ایتالیا تور خود را برای او پهن کردهاند.

معنوینــژاد البتــه ســال پيش هم پيشــنهادهايی از ايتاليا بــه طور خاص و تيمهــای اروپايی به طور عام داشــت اما فروغ امسال او مشــتریهای وی را بيشتر و ثابتقدمتــر كرده اســت. خواســتاران درجه اول وی باشــگاههای ايتاليايی ورونا و پياچنزا هســتند و نيكوال گربيچ سرمربی تيم ملی صربستان و باشگاه ورونا كه همراه با صربها اخيــرا به تهران آمد و بازیهای معنوینــژاد را در هفتــه دوم ليگ جهانی در اين شــهر از نزديك ديد، به سران ورونا دســتور داده در پی اســتخدام معنوینژاد باشــند، البته اين جوان برنــا و قدرتی از زمان بازی شــگفتانگيز برابر لهســتان در هفتــه اول ليگ جهانی امســال در خاك ايتاليا مورد توجه وســيع كارشناســان و نمايندگان باشگاههای خارجی قرار گرفته و شدت درخشش او و عالقهمندی خارجیها بــه حدی میرســد كه عمــال فرقی نكرد مصدوميت معنوینژاد در مســابقات هفته دوم در تهران پای او را از ديدار پنجشــنبه گذشــته برابر آمريكا در خاك لهستان در هفته سوم رقابتها دور نگه داشت.

در تركيــب تيم ايــران در رقابتهای امســال ليگ جهانی ميــالد عبادیپور و امير غفــور نيز نظر متقاضيــان خارجی را جلــب كردهاند و مجتبــی ميرزاجانپور نيز همينطور اما ظهور توفــان وار معنوینژاد او را در صــف لژيونرهــای احتمالی بعدی واليبال ايران در پيشــاپيش ســايرين قرار داده است هر چند تجربيات قبلی میگويد تعداد واليباليستهای شاخص لژيونر شده ما طی سالهای اخير بسيار كمتر از چيزی بوده كه میتوانست باشد.

اين در حالی اســت كه بســاط مالی عالی واليباليستهای ملیپوش ما در ليگ داخلی شــايد قدری محدودتر از گذشــته شــده باشــد و پرداختهای كالن به آنها كه طی ســالهای اخير رايج بوده در حال فروكــش كردن اســت و در چنين حالتی كوچ ســتارههای ايرانی به ليگهای روسيه و ايتاليا كه دو ليگ اول جهان به حســاب میآيند، به ســود هر كســی كه نباشد (و حتی اگر بهرههای آن باعث ارتقای ســطح بازی تيم ملی ما نشــود) طبعا درآمد اين بازيكنان جوان را باالتر خواهد برد.

سرشار از فرصتهای تازه همه اينها برای جــواد معنوینژاد كه پســر ســعيد معنوینژاد بازيكن زبده تيم واليبال منتخب اصفهان و اواخر دهه 1۳60 اســت و بــه اردوی ملی هم دعوت شــد، تجربهای تازه و سرشار از وجد و فرصتهای جالب است.

جواد معنوینــژاد كه قادر به بازی در دو پســت (هم قدرتیزن و هم قطر پاسور) اســت و به لحاظ اخالقی هم جوانی ديندار و درســتكردار است، از ســال ۲014 كه در مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان در مكزيك به عنــوان كاپيتان ايران به ميدان آمد، نشــان داد كه راهی طوالنی و روشنی را در پيش دارد.

او در آن تيــم مورد توجــه و پرورش بايستهای از سوی ايرج مظفری و محمدرضا دامغانی كه ســرمربی و مربــی بودند، قرار گرفت و حتی در دوره حضور خوليو والسكو در تيم ملی بزرگساالن هم مورد توجه اين مربی آرژانتينی بسيار تاثيرگذار در واليبال ايران واقع شد و در دورههای حضور كواچ و لوزانو نيز دور از نظرها نماند اما تركيب تيم ملی بزرگساالن در آن زمانهای نه چندان دور چنان كامل نشان میداد كه آن مربيان نيازی به ريســك كردن و رويكرد وسيعتر به پشت خط ماندهها و جوانترها نديدند.

پس از رسیدن به بنبست شــرايط در تيم ملی واليبال ايران در دوره تازه آغاز شده كوالكوويچ متفاوت بوده است. وقتی تركيب ثابت تيم ملی در هفته اول مســابقات امســال ليگ جهانی نوعی رسيدن به بنبســت را گواهی داد، رويكرد اين مربی به چهرههای جوانتر جواب داد و آن برد فوقالعاده برابر لهستان و ماجراهای بعدی را موجب شد.

برخی معتقدند عدم رويكرد ستارههای جوانی كه تقريبا هر ساله به شكلی پديدهوار در واليبال ايران ظهور میكنند به تيمهای خارجی خواهان آنها شايد ابتدا به ساكن و در كوتاه مدت به ســود واليبال ملی ايران تمام شده باشــد زيرا اين نيروها را به طور مداوم در اختيار خويــش ديده اما در دراز مدت به ضرر هر دو سو تمام شده است.

به ضرر بازيكن زيرا رشــد تدريجی او را كه در ليگهای اروپايی بهتر و ســريعتر حاصــل میآمد، كنــد و در نهايت متوقف كرده و به ضــرر تيم ملی كه پس از مدتی درخشــش و ارتقــای آن بازيكنان با توقف كيفی و فنی آنها مواجه شــده اســت. يك نمونه مورد اشــاره آنها سيدمحمد موسوی است كه ليگ ايران را ترجيح داد و عدهای به درســت يا غلط معتقدنــد كه وی اينك در طليعه تابســتان 1۳96 همان جوان برنا و رعنای چهار،پنج ســال پيش و در زمان ظهور توفانیاش در واليبال جهان نيست.

اولین سوغاتیها برای مادرش آنچه معنوینژاد را از همتاهايش سوا میكند اخالق زيبنــده وی در همه اوقات است، او وقتی به سفرهای خارجی میرود، اولين ســوغاتی كه میخــرد برای مادرش است و هرگز حقشناسی را فراموش نكرده است. او از عدم اعزام به المپيك سال پيش در برزيل و ارجح شــمرده شدن سايرين بر وی نااميد نشــد و آنقــدر در صحنه ماند و سختكوشــی كرد كه حاال نه فقط تيم ملی بزرگساالن نيازمند اوست بلكه باشگاههای ارشد اروپايی برای او صف بستهاند.

كاپيتان اســبق تيــم ملــی واليبال نوجوانان ايران در عصــری فريادگر لياقت پديدههای جديد واليبال اســت كه امثال علی اصغر مجــرد، جواد كريمی، رســول آقچلی و امين اســماعيلنژاد نيز از همين قماش و تبار به روی آينده لبخند میزنند و مدعيان بعدی پيراهن ملی هستند.

میدانهای پیشرو تيم ملی مســابقات قهرمانی ملتهای آســيا را در مرداد ماه در اندونزی پيشرو دارد اما تيم ملی «ب» به آن سامان میرود ولی برای جام قهرمانان قارهها در آبان ماه در ژاپن تيم ملی اصلی ما در مسير شركت قرار دارد و شــايد معنوینژاد از مســافران آنجا باشد.

امثــال او و ميرزاجانپــور و عبادیپور به مــا يادآوری میكنند آينــده واليبال ما بيمه اســت، به شــرطی كه از فرصتها به درستی اســتفاده كنيم و هرگز از جوانها غافل نمانيم زيرا ســتارههای هفت، هشت ســال اخير ما كه واليبال جهــان را تكان دادهاند همگــی «معنوینژاد»هايی بودهاند كه به موقع به آنها بها داده شــد و در دوره والســكو و ســپس كواچ و لوزانــو به آنها ميدان الزم ارزانی شــد و اگر به كوالكوويچ نيز زمان الزم داده شــود او بر اساس آنچه در جوانترهــای واليبال ما ديده اســت و صرفنظر از اينكه نتيجه نهايی هفته سوم (و نهايی) از مســابقات سطح اول ليگ جهانی ۲017 چه خواهد بود، بــه حجم توجه به آنها خواهد افزود.

کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در عصری فریادگر لیاقت پدیدههای جدید والیبال است که امثال علی اصغر مجرد، جواد کریمی، رسول آقچلی و امین اسماعیلنژاد نیز از همین قماش و تبار به روی آینده لبخند میزنند و مدعیان بعدی پیراهن ملی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.