دعاي خير پشت سرتان است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - مهدي مهدوي

سفرشاگردان حاتمی به نينگبو توقف بسكتباليستهاي ايران برابر چين

تيم ملي بسكتبال ايران در ديدار تداركاتي ديگری برابر چين مغلوب شــد. تيم ملي بســكتبال ايران كه در اردوي چين حضور دارد در دومين مســابقه تداركاتي مقابل اين كشــور مغلوب شد. شاگردان حاتمي كه در مسابقه اول پيروز بودند در اين ديدار ۲7 بر 67 تن به شكســت دادند. چين دو تيم بســكتبال دارد كه در اين ديدارها به مصاف ايران ميآيند. چينيها ميزبان جام جهاني ۲019 شدهاند و تدارك ويژه براي جام جهاني دارند.

تيم ملي بســكتبال كشورمان بعد از اين بازي براي برگزاري ســومين بازي دوســتانه خود ديروز به شــهر نينگبو چين رفت. مليپوشــان بســكتبال كشــورمان كه براي برگزاري سه ديدار دوستانه هفته گذشته راهي چين شده بودند، پس از برگزاري دو مســابقه در شهرهاي داليان و چانگچون، به شهر نينگبو رسيدند. اعضاي تيم ملي بســكتبال كشورمان پس از طي مسافت 00۲۲ كيلومتري و هوايي از چانگچون به نينگبو رســيدند و قرار اســت امروز آخرين بازي دوستانه خود را برگزار كنند. در دو بازي قبلي مليپوشان ايران يك برد و يك باخت را مقابل چينيها داشتند.

ايگور كوالكوويچ نخســتين حضور خــود را در تيم ملي واليبال ايران تجربه ميكند و در آينده وضعيت و شرايط تيم ايران به مراتب بهتر خواهد شد. از سوي ديگــر بازيكنان جديــد و جواني به تيم ملي واليبال پيوستند كه براي هماهنگي تيمــي بايد فرصت بيشــتري بــه آنان بدهيــم و هماهنگي آنهــا زمان ميبرد. همچنين برخي بازيكنان تاثيرگذار ايران در حال حاضر مصدوم هســتند و تمامي اين مســائل بر عملكرد تيم ايران تاثير ميگذارد.

در مجموع عملكرد تيم ملي واليبال ايران را همانند بســياري از مردم ايران، در ليــگ جهاني خوب ارزيابي ميكنم و حتي اگر اين تيــم نتواند به مرحله بعد صعود كند، چيزي از شايستگيهاي آنان كم نميشود.

من اين روزها را بارها با تمام وجودم حس كــردم و ميدانم وقتــي تيم ملي مســابقهاي را واگذار ميكند مهمترين چيزي كه اين بچههــا را اذيت ميكند ناراحتي مردم اســت چرا كه تنها انگيزه اين بچهها در تيم ملي واليبال شــادي دل مــردم اســت و اينجاســت كه تنها انگيزهشان دچار خلل ميشود.

اينها ســربازان اين ملت هســتند و هرگز دوســت ندارند شرمنده ملتشان شــوند و براي شــادي آنها هــر كاري ميكنند.

ما نبايد فراموش كنيم كه ۲1 تيم برتر جهان در اين رقابتها شركت دارند كــه هر كدام براي پيــروزي و صعود به مرحله نهايي با تمام وجود ميجنگند.

من هــم همانند تمام مردم با دعا و انرژي مثبت از مردان واليبال كشورمان حمايــت ميكنم تــا آنان نيــز بهترين عملكرد خود را به نمايش بگذارند، فارغ از هر نتيجهاي كه رقم بخورد. فقط يك چيز را ميخواهم به هم تيميهاي سابق خود بگويم، آن هم اين اســت كه بدانند اين مردم تمام قد حمايتشان ميكنند و بدانند در زمين واليبال دعاي يك ملت پشتسرشان است و بس! و به گفتههاي برخيهــا كه از ســر ناآگاهي و يا غرض به بيان برخي شــايعات و مســائل غلط ميپردازند، هرگز توجهي نكنند و بدانند كه 70 ميليون ايراني حاميشان هستند.

بــه نظر من تيم فعلــي ايران آينده درخشــاني خواهــد داشــت و باعــث ســربلندي ايران ميشــود و بايد به اين بازيكنــان و كادر فني فرصت بيشــتري بدهيم تا به هماهنگي مورد انتظار دست يابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.