غالمي: اين تيم شايسته احترام است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرعتيزن تيم ملي واليبال ايران ميگويد:« قلبم با تيم ملي اســت و اين بازيكنان و كادر فني قابل احترام هســتند.» عادل غالمي سرعتي زن تيم ملــي واليبال كشــورمان كه به دليل مصدوميت نتوانست تيم ملي را در هفته ســوم ليگ جهاني همراهي كنــد در خصــوص رقابتهاي هفته ســوم ليگ جهانــي ۲017 واليبال ميگويد: «واقعا غمگين هســتم كه نتوانســتم همراه ديگــر بازيكنان در خدمت تيم ملي باشم. ولي به خوبي ميدانم بچه ها سفر سختی داشتند. يكي از ســختترين كارهاي زندگي انســانها اين است كه شــب بيدار باشند. بچههايي كه در روزهاي خوش زندگيشان ســاعت چهار صبح پرواز داشتند، راهي را كه ميتوانست چهار يا پنج ساعته باشــد، به دليل برخي مشــكالت نتوانســتند پرواز راحتی داشــته باشــند و اين همه ســختي كشيدند تا بعد از ۵1 تا 16 ساعت به محل مسابقه خودشان برسند.»

او ادامه ميدهد: «بچههايي كه از خانواده دور هستند و براي به اهتزاز درآوردن پرچــم جمهوري اســالمي ايران زحمت زيادي ميكشند. اينها از خيلي چيزها گذشتند. اينها شايسته احترام هستند. متاسفانه برخي افراد كه تعدادشــان اندك است، خيلي از اين مسائل را نميبينند و منتظر يك شكست از تيم ايران هستند تا هر چه دوست دارند در فضاي مجازي منتشر و اعالم كنند.»

ســرعتي زن تيم ملــي واليبال همچنين ميگويــد: «امروزه واليبال جزو مســائل روزمــره زندگي مردم شده است و در روزهاي سخت مردم واليبــال را تنهــا نميگذارند. مردم خودشــان بــه خوبي همــه چيز را ميفهمند.»

او به مردم اطمينان ميدهد كه بازيكنان تا لحظه آخر براي پيروزي ميجنگند: «تنها چيزي كه ميتوانم به مردم بگويم اين است كه مطمئن باشيد اين بازيكنان ايران تا آخرين لحظات مســابقات به تالش و جنگ خود بــا حريفان ادامــه ميدهند، تنها براي شــادي و دلخوشي شما.» غالمي همچنين ميگويد: «من هم يكي از ايــن بازيكنان بــودم اما به دليــل مصدوميت در ايــن هفته با تيم نرفتم اما قلبم با آنان اســت. در اين مدت به مردم نزديكتر شدم تا ببينم در درون آنان چه نظري درباره بازيكنان وجود دارد. از نزديك شاهد ابراز احساسات آنان بودم. اكثر مردم جز انــرژي مثبــت و دعاهاي خوب دربــاره بازيكنان واليبال چيز ديگري نميگويند اما عدهای انگشــت شمار نيز هستند كه حرفهايي كه در شان بازيكنان ايران نيست، ميزنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.