برد چهارم کانادا و شكست شاگردان والسكو در خانه باخت ميزبانها در روز اول هفته سوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روز اول رقابتهاي هفته ســوم ليــگ جهاني واليبال، رقابت در گروههاي مختلف پيگيري شد. در بلژيك تيم ميزبان يك بار برابر كانادا قرار گرفت و باز هم مانند ديدار اول، با نتيجه ۳ بر ۲ برابر حريف شكست خورد.

بلژيكيهــا در اولين ديدار خود در هفته اول هم بــا همين نتيجه مغلوب شــاگردان آنتيگا شــده بودند. با اين نتيجــه كانادا در پايان روز اول اين بازيها تنها تيم چهار برده جدول شد و به رده پنجم صعود كرد.

در ديگــر ديدار اين گروه، فرانســه كه صعودش مسجل شده، در غياب تعداد زيادي از نفــرات اصلياش به مصــاف ايتاليا رفت. ايتاليــاي ته جدولي كه پيــش از اين ديدار هم شانســي براي صعود نداشــت، توانست با حســاب ســه بر دو حريفش را از پيش رو بردارد و به دومين پيروزياش دست پيدا كند. ديگر پيروزي ايتالياييها برابر ايران به دست آمده بود!

در گــروه ديگر اين رقابتها كه ديدارهايــش را در آرژانتين دنبال ميكند، ميزبان در ديداري حســاس و هيجان انگيز به مصاف صربستان رفت. شــاگردان والســكو در ديداري كه فرهاد شاهميري آن را قضاوت ميكرد، يك بار ديگر نشان دادند كه به سادگي بازنده نميشوند و برابر تيم خوب و آماده صربســتان بازي را به ست پنجم كشاندند. در نهايت اما اين صربســتان بود كه پيروز ميدان شد و به ششمين بردش در اين رقابتها رسيد.

در ديگــر ديدار اين گروه هم برزيل در دومين تقابل پياپياش برابر بلغارستان، انتقام شكست در خانه حريف را گرفت.

بلغارها در آخرين ديدار هفته دوم و در خانه، برزيل را ســه بر يك شكست داده بودند اما اين بار در آرژانتين، حريف برزيل نشدند و در سه ست پياپي بازي را واگذار كردند.

در گروه ايران هم در روز اول لهستان ميزبان به روسيه باخته بود و آمريكا هم ايران را شكست داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.