مليپوشرويينگ:بايدحواسمانبهقايقهايديگرباشد!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قايقــران تيــم ملي آبهــاي آرام ميگويد با شــلوغي درياچه و تمركز تمرينات در تهران شرايط تمرين ســختتر شــده است.

فرزين اسدي درباره نتايجــش در كاپهــاي جهانــي مجارســتان و صربســتان ميگويد: «با توجه بــه اينكه هدف من مســابقات قهرماني جهــان در چك و قهرماني آســيا در چين است، با آمادگي 100 درصد در كاپهاي جهاني شركت نداشتم. با اين شرايط از ركوردهايم راضي بودم.»

او با اشاره به شــرايط حريفان آسيايياش در ايــن كاپهــا ادامــه ميدهــد: «چين در اين مســابقات حضور نداشــت اما ازبكستان و قزاقســتان خوب ظاهر شدند. با توجه به اينكه سال آينده بازيهاي آسيايي ۲018 را پيش رو داريم همه كشورهاي آسيايي روي اين بازيها تمركــز دارند. شــنيدهام چيــن بــراي تيمهــاي پايه خــود مربي خارجي جذب كرده اســت اما ما زمينهسازي براي تيمهاي پايــه نداريــم. در صورت خداحافظي من، طالبيان ...و اين نتايــج هم تكرار نميشود.»

مليپــوش كايــاك ايران با بيــان اينكه بايد براي مليپوشــان شــرايط تمرين بهتر فراهم شود، ادامه ميدهد: «با شلوغي درياچه آزادي به سختي ميتوان تمرين كرد و به جاي تمركز روي تمرين بايد حواسمان به اين باشد كه قايق كسي به ما برخورد نكند. همه اردوها در تهران متمركز شــده و حتي براي بدنسازي بايد از ۲ روز قبل وقت بگيريم.»

اسدي همچنين ميگويد: «من در كاپها با آمادگي نسبي شركت كردم و تالش ميكنم در ۲ مسابقه پيش رو ركوردهايم را بهتر كنم. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.