پاسخجالبفدراسيونواليبالدربارهعلتمحروميتبانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طي روزهاي گذشــته محروميتهاي چند ســاله تعــدادي از ملــي پوشــان واليبال بانوان ســر و صداي زيادي به پا كرد. محروميتي كه البتــه هيــچ علتي هم براي آن از جانب فدراسيون عنــوان نشــد. حــاال فريبا صادقی نايــب رييس بانوان فدراســيون واليبال درباره حكمهاي صادر شــده براي بازيكنان زير ۳۲ سال دختران توضيح ميدهد: «تا به امروز در رابطه با اين قضايا گذشــت شده است امــا از اين روز به بعد تصميمــات جدي دراينباره خواهيم گرفت. سبك و سنگيني حكم را چه كسي مشــخص ميكند؟ كميته انضباطي رييس دارد و رييــس نيز يك فــرد قانونمند و قاضي اســت و با توجه به ميزان ســهلانگاري و اشــتباه مليپوشان حكم را صادر كرده اســت.» صادقي درباره داليلي كه موجب شد اين ســه دختر مليپوش به كميته انضباطي برونــد ميگويــد: «درگيريهاي لفظي شــديد و ادامهدار بودن اين درگيريها در طول روزهاي مســابقات، توجــه نكردن به تذكــرات سرپرســت و ســرمربي در رابطه با قطع حاشــيهها، امتنــاع از بازي و عملكرد فنــي ضعيف كه موجــب شــد تيــم نتيجه ضعيف در رقابتها به دست بيــاورد از داليل بررســي وضعيت اين ســه مليپوش در كميته انضباطي بــود.» رييس كميته انضباطي نيز درباره ســنگين بودن احكام صــادره ميگويد: «احكام صادر شده تصميم اعضاي كميته انضباطي حاضر در جلســه بوده اســت و از ديد اعضا، احكام سنگين نيست.» علي فرخي در پاسخ به اين سوال كــه نظير اين اتفاقــات (امتناع از بــازي) بارها در واليبال مردان مشاهده شده است آيا فكر نميكنيد احكام صادره براي بانوان كمي ســنگين باشد؟ نيز ميگويد: «مشــابه چنين مورد درگيــري در بين مردان نداشتهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.