قارداشي: انتظار داشتم دادگان جواب تلفن من را بدهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

زمان فينال ليــگ برتر پينگ پنگ در شرايطي اعالم شده كه چند روز قبل دانشــگاه آزاد از ادامــه رقابتها انصراف داد؛ مســالهاي كه از نظر قارداشي قابل حل بوده است.

مهــرداد عليقارداشــي دربــاره كنارهگيــري تيم دانشــگاه آزاد در ليگ برتر اين رشــته ميگويد: «خيلي دوست داشــتيم كه دانشــگاه آزاد همچنان در ليگ حضور داشته باشد اما خودشان اين تصميم را گرفتند. مســاله اصلي درباره كنارهگيري اين تيم، عدم پرداخت مبلغ ورودي اين تيم است. اين مبلغ قرار بود تا بهمن ماه واريز شود كه اين اتفاق رخ نداد. البته ما هم شــرايط دانشگاه آزاد را درك ميكنيم اما بايد تاريخي را تعيين و نحــوه پرداخت اين پول را مشــخص ميكردند تا مسالهاي به وجود نيايد. من چند بار با رييس باشــگاه تماس گرفتم، پيامك دادم و نامه فرســتادم. حتي يك بار به دعوت اين باشــگاه با مســووالن مالقات داشــتم كه اين نشــان ميدهد ما به دنبال حل اين مشــكل بودهايم. ما تــا همين االن هم صبــر كرديم اما تيم دانشگاه آزاد ترجيح داد كه ديگر در ليگ برتر شركت نكند.»

او به ضــرورت برداشــتن قدمي از ســوي مســووالن دانشــگاه آزاد اشاره ميكند: «ما نميگوييــم كه همه مبلغ را يكجا پرداخت كننــد. آنها ميتوانند درصدي را بپردازند تا مشخص شود كه مشــكلي با اين مســاله ندارند. ما هرگز دوست نداريم كه دانشگاه آزاد كنار برود و از ادامه حضور اين تيم اســتقبال هم ميكنيم اما مســووالن اين تيم هم بايد كمي رو به جلو حركت كنند. مســووالن اين تيم حتي جواب نامه آخر فدراسيون را ندادنــد. آقــاي دادگان، رييــس يك باشگاه است و من رييس يك فدراسيون. زماني كه از من دعوت ميشود و به اين باشــگاه ميروم، انتظار دارم كه حداقل جــواب من را بدهند. البته يكبار پس از تماسها و پيامكهاي من، آقاي دادگان تمــاس گرفت كــه به دليــل حضور در جلسهاي نتوانستم به آن پاسخ بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.