عطايي: ميباختيم هم اتفاق خاصي نميافتاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم واليبال جوانان ايران ميگويد: «در 4 بازي دوســتانه تركيه را شكســت داديم اما به برد و باخت در بازيهاي تداركاتي اهميتي نميدهيم.»

بهروز عطايي با اشــاره به شرايط تيــم واليبال جوانان ايــران در اردوي آمادهســازي اســلووني ميگويد: 4« بازي برابر تركيه را با پيروزي پشت سر گذاشــتيم اما اصال به اين بردها توجه نميكنيم، چون به دنبال اهداف ديگري بوديم. به نظرم حتي اگر ميباختيم هم اتفــاق خاصي رخ نميداد، ضمن اينكه تركيه از جملــه تيمهاي خوب در رده جوانان است. آنها در سيد دوم مسابقات جهاني قرار داشتند و تيم ايران در سيد سوم حضور داشت.»

سرمربي تيم واليبال جوانان ايران با بيان اينكه رقابتهاي بســيار سختي را در پيــش داريم، ميگويد: «ســطح مســابقات جوانان كامال بــا نوجوانان متفاوت است و از نظر اعتبار بايد بگويم معتبرترين بازيهاي جهاني در ردههاي سني است. گاها در اميدها و نوجوانان اتفاقات آزمايشــي را شاهد هستيم اما در رده جوانان شرايط اينگونه نيست.»

عطايي با اشــاره به اينكه ســوابق تيمهاي ايــران در مســابقات جوانان جهان را ميدانيــم، ميگويد: «جوانان ايــران تنهــا يك بــار توانســتند در رقابتهــاي جهانــي روي ســكو قرار بگيرند و سوم شدند. امسال تيم خوبي داريم و تمام شــرايط كامال مهيا است. مجموعه ما ســعي كرد از تمام شرايط اســتفاده كند اما نبايــد فراموش كرد كه ما در گروه ســختي هم قرار داريم. ايتاليــا، آرژانتيــن و اوكراين تيمهاي آساني محسوب نميشــوند. ايتاليا در رده نوجوانان عنوان چهارم جهان را به خود اختصاص داد و آرژانتين هم دوم شــد. اوكراين هم تيم دوم اروپا است و هيچ بازي حتي بــراي ما معمولي هم نيست چه برسد آسان؛ قطعا بازي اول اهميــت خيلي زيادي بــراي ما دارد و شايد سرنوشــت صعود در همان بازي اول رقم بخورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.