زمان فينال ليگ برتر پينگپنگ مشخص شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از وقفه طوالني مدت ســرانجام تاريخ بازيهاي فينــال ليگ برتر تنيس روي ميز مشخص شد.

ليگ برتــر تنيس روي ميز در فصل جاري حواشــي زيادي داشــت و پس از پايان دور مقدماتي، برگزاري مسابقات در پليآف با وقفه زيادي به دليل مســابقات تيم ملي و مشــكالت به وجــود آمده در مورد دانشگاه آزاد مواجه شد. حاال بعد از گذشــت بيش از يك ماه تاريخ بازيهاي فينال مشخص شده و طبق برنامه در دو بازي اول تايدواتر بندرعباس روزهاي اول و دوم تيرماه در تهران ميزبان پتروشيمي بندرامــام خواهد بــود و در صورتي كه كار به بازي برگشــت بكشــد پتروشيمي 17 تير از حريف خــود پذيرايي ميكند. طبق آيين نامه بازيهــاي مقدماتي هم در اين مرحله محاســبه ميشود و براين اساس پتروشيمي ۵/4 بر ۵/1 از تايدواتر پيش اســت و هر تيمي كه به 11 برسد، عنــوان قهرماني را از آن خــود ميكند. بازيهاي دانشگاه آزاد و تايد واتر به دليل مشكالت به وجود آمده بين فدراسيون و اين تيم نيمه كاره ماند و با كنار كشيدن دانشگاهيها در نهايت تايدواتر فيناليست شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.